Procedura të përfunduara në vitin 2021

Shpallja nr. 19670/2021 – Lidhje interneti me hostimin e faqeve ekzistuese të internetit, – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave – 26.11.2021, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 19588/2021 – Karburantet për nevojat e Agjencisë, – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave – 02.12.2021, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 19386/2021 – Shqyrtime sistematike të punonjësve të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave – 01.12.2021, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Nr. Shpallja 19304/2021 – Shërbimet e printimit, – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave – 19.11.2021, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 18170/2021 – Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të ftohjes, ngrohjes dhe ventilimit, – afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 09.11.2021, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 18490/2021 – Transmetimi i të dhënave në lokacione të largëta, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 11.11.2021, ora 09:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 16961/2021 – Mirëmbajtje adaptive dhe parandaluese e softuerit ekzistues për analizën e programeve RA dhe TV – NAVS, – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave – 18.10.2021, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 16311/2021 – Fondet për mbrojtjen nga pandemia COVID-19, – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave – 01.10.2021, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Sherbime hidraulike dhe elektrike, blerje me vlere te vogel, Numri i shpalljes 15841/2021, – data e percaktuar si afati i fundit per paraqitjen e ofertave – 22.09.2021, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Nr. Njoftimi 15198/2021, Mirëmbajtje adaptive dhe parandaluese e softuerit ekzistues për analizën e programeve RA dhe TV-NAVS, Procedura e hapur e thjeshtuar – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave – 17.09.2021, ora 12:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 14077/2021 – Telefoni fikse, – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave – 20.08.2021, ora 12:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 13262/2021 – Mirëmbajtja dhe servisimi i ashensorëve dhe platformave, – data e parashikuar si afat për dorëzimin e ofertave – 16.08.2021, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 12988/2021 – Mbajtja e Ditëve të Alfabetizimit Mediatik 2021, – data e caktuar si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 10.08.2021, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 11825/2021 – Hulumtim – Analiza e çështjeve gjinore dhe mënyra se si paraqiten dhe përfaqësohen femrat dhe meshkujt në programet e transmetuesve – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave – 16.07.2021, ora 12:00

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 11780/2021 – Pije dhe nevoja kuzhine, – data e parashikuar si afat për dorëzimin e ofertave – 16.07.2021, ora 14:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 11743/2021 – Materiale zyre, – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave – 16.07.2021, ora 13:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 11657/2021 – Studim për mundësitë e futjes së radios dixhitale, – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave – 16.07.2021, ora 11:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 11674/2021 – Analiza e mundësive dhe nevojave për prezantimin e DVB-T2 – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave – 16.07.2021, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 10456/2021 – Hulumtim – Analiza e çështjeve gjinore dhe mënyra se si paraqiten dhe përfaqësohen femrat dhe meshkujt në programet e transmetuesve, – data e caktuar si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 25.06.2021, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Zhvillimi i ueb faqes së re – mediumskapismenost.mk, Blerjet me vlerë të vogël, Numri i shpalljes 09398/2021, Blerja me vlerë të vogël, – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave – 11.06.2021, ora 12:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Nr. Shpallja 09109/2021 Vazhdimi i vlefshmërisë së certifikatave ekzistuese dhe prokurimi i certifikatave të reja dixhitale – data e caktuar si afat për dorëzimin e ofertave – 06.07.2021, ora 12:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkun

 

Shpallja nr. 08793/2021, Mirëmbajtja e ueb faqeve të Agjencisë – afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 06.03.2021, ora 10:00.

Prokurimi publik është i disponueshëm në linkunAccessibility

Accessibility