РА Роса АБ

2022 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување програма на радио и емитуваната музика на македонски јазик

Редовен програмски надзор – Роса-АБ (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – Роса-АБ (член 52, член 93, член 94 и членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Импресум, Информации достапни за корисниците, Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – Роса-АБ (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

 

2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор ТРД Радио Роса – АБ ДООЕЛ Скопје  – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 16.05.2019

 

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Објавување импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 20.12.2018

– Редовен административен надзор ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Редовен програмски надзор ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Изречена мерка

– Изречена мерка опомена на Радио Роса – АБ – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 02.11.2018


2016 година

2015 годинаAccessibility

Accessibility