“Сигнал-Нет” ДООЕЛ Куманово

2022 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Контролен програмски надзор Сигнал-Нет – (член 141 од ЗААВМУ) – 20.10.2022

Редовен програмски надзор  Сигнал-Нет – (член 141 од ЗААВМУ) – 04.10.2022

  • Мерка јавна опомена Сигнал-Нет – (член 141 од ЗААВМУ) – 07.10.2022

Редовен програмски надзор Сигнал-Нет –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Редовен програмски надзор Сигнал-Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 06.05.2022

Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ

Редовен програмски надзор Сигнал-Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022Accessibility

Accessibility