ТВ Канал 5 Плус

2018 година:

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Контролен административен надзор ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 10.07.2018

– Вонреден административен надзор ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 03.07.2018

Заштита на малолетни лица, правила за емитување аудиовизуелни комерциални комуникации, Обврски при обезбедување квизови или други различни облици на наградно учество, Користење телефонски услуги со дадена вредност, Телефонско гласање и емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52 и член 93 од ЗААВМУ) – 04.06.2018

Импресум; Jавност во работата на издавачите на медиуми; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор Канал 5 Плус – (член 14 од Законот за медиуми, член 15 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 05.06.2018

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 06.06.2018

– Редовен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.06.2018

Начела за вршење на дејноста; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор –ТРД  Канал 5 ДООЕЛ Плус – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 04.06.2018


2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility