Телевизија Нова

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор – Телевизија Нова – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 08.06.2018

– Редовен програмски надзор – Телевизија Нова – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2018

Импресум

– Редовен административен надзор – Телевизија Нова– (член 14 од ЗМ) – 13.04.2018

Јавност во работата на издавачите на медиуми

– Редовен административен надзор – Телевизија Нова (член 15 став 3 од ЗМ) – 23.07.2018

Информации достапни до корисниците

– Контролен административен надзор – Телевизија Нова – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 13.07.2018

– Редовен административен надзор – Телевизија Нова – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 13.04.2018

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Oбврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – Телевизија Нова – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 13.04.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор – Телевизија Нова – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 12.04.2018

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор – Телевизија  Нова –  (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување) – 05.04.2018

– Вонреден административен надзор – Телевизија Нова (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување) – 15.08.2018

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Контролен програмски надзор – Телевизија Нова – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 11.04.2018

– Контролен програмски надзор – Телевизија Нова  – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 02.02.2018

Изречени мерки:

Јавност во работата на издавачите на медиуми

– Решение за преземање мерка опомен против – Телевизија Нова – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 30.07.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена против – Телевизија Нова – (член 67 став 6 од ЗААВМУ) – 18.05.2018

Информации достапни до корисниците

– Решение за преземање мерка опомена против – Телевизија Нова – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 18.04.2018

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Решение за преземање мерка опомена против – Телевизија Нова – (член 92 став 4 и 6 од ЗААВМУ) – 12.02.2018

 Импресум

– Решение за преземање мерка опомена против – Телевизија Нова – (член 14 од Законот за медиуми) – 22.04.2018


2017 година

2016 година

 Accessibility

Accessibility