ТВ Протел

2021 година 

Извештаи од спроведени надзори

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Протел – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – ТВ Протел –  (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – ТВ Протел – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Редовен административен надзор – ТВ Протел – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021Accessibility

Accessibility