ТВ Шутел

2023  година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден аднминистративен надзор ТВ Шутел –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.12.2023

Контролен аднминистративен надзор ТВ Шутел – ( член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.01.2023

Вонреден аднминистративен надзор ТВ Шутел – ( член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 17.01.2023


2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Правила при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Редовен програмски надзор ТВ Шутел – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

Објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер, oбјавување податоци за сопственичка структура, уредништво и извори на финансирање во претходната година

Редовен административен надзор ТВ Шутел – (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

 Редовен административен надзор ТВ Шутел – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 25.07.2022

Дневно емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио или аудиовизуелни дела,  употреба на јазикот во програмите

Редовен програмски надзор ТВ Шутел – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 19.07.2022

Редовен програмски надзор ТВ Шутел – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 19.07.2022


2021 гопдина

Извештај од спроведен надзор

Јавност во рабоатата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Шутел – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021


2020 година

2018 година

2016 година

2015 година

2014 годинаAccessibility

Accessibility