Вонреден административен надзор врз Радио Ват

Скопје, 23 мај 2019 година – Вонреден административен надзор за почитувањето на обврските за минимални кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз Радио Ват од Скопје.

Надзорот покажа дека се исполнети минималните кадровски услови утврдени во Правилникот на Агенцијата.

Извештајот е достапен на линкот:

Радио Ват (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019

 
Вонреден административен надзор врз радијата Холидеј, Кочани ФМ, Ла Коста и Пулс

Скопје, 23 мај 2019 година – Врз радијата Холидеј од Прилеп, Кочани ФМ од Кочани, Ла Коста од Виница и Пулс од Кавадарци, извршен е вонреден административен надзор за почитувањето на обврските за минимални кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Надзорот покажа дека радиодифузерите ги имаат исполнето минималните кадровски услови утврдени во Правилникот на Агенцијата.

Извештаите се достапни на линковите:

Радио Холидеј (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019

Радио Кочани ФМ (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019

Радио Ла Коста (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019

Радио Пулс (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019

 
Јавна опомена за ТВ Дуе и операторите Неотел и Вива Нет

Скопје, 22 мај 2019 година – На вчерашната 22-ра седница, Советот на Агенцијата врз основа на констатации од надзори донесе 3 Решенија за изрекување мерка јавна опомена.

Јавна опомена на ТВ Дуе од Гостивар беше изречена за недоставување на податоци до Агенцијата за сопственичка структура, уредништо, извори на финансирање и вкупни приходи и расходи во 2018 година. На ТВ Дуе и е даден временски рок од 45 дена за законско усогласување на работењето.

На операторите Неотел од Скопје и Вива Нет од Берово, мерка јавна опомена беше изречена заради реемитување на програмски сервиси кои не се регистирани со потврдите во Агенцијата. На операторите им е наложено веднаш по приемот на Решенијата, да ги исклучат од реемитување спорните ТВ канали.

Мерките јавна опомена се достапни на линковите:

ТВ Дуе (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.05.2019

Неотел (член 141 од ЗААВМУ) – 22.05.2019

Вива Нет (член 141 од ЗААВМУ) – 22.05.2019
Вонреден административен надзор врз ТВ Гурра и Скај радиo

Скопје, 22 мај 2019 година – Вонреден административен надзор за почитувањето на обврските за минимални кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз ТВ Гурра и Скај радио. 

Надзорот покажа дека радиодифузерите ги имаат исполнето минималните кадровски услови утврдени во Правилникот на Агенцијата.

Извештаите се достапни на линковите:

ТВ Гурра (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2019

Скај радио (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2019

 
Контролен програмски надзор врз ТВ Канал 5, 1 ТВ, ТВ 24 Вести, МРА 1 и МРА 2

Скопје, 21 мај 2019 година – Агенцијата изврши контролен програмски надзор за различни законски одредби, врз ТВ Канал 5, 1 ТВ, ТВ 24 Вести, МРА 1 и МРА 2, со цел да утврди дали постапиле по претходно изречените мерки јавна опомена.

Надзор врз ТВ Канал 5 е извршен за усогласување на обврската за употреба на јазикот во програмата, правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации и одредбите за пласирање производи во програмите.

Врз 1 ТВ и ТВ 24 Вести надзор е извршен за плавилата за заштита на малолетната публика, а дополнително кај ТВ 24 Вести и за употреба на јазикот во програмата.

Кај радио програмите на Јавниот сервис МРА 1 и МРА 2, надзор е извршен за обврската за обезбедување на изворно создадена музика на македонски јазик и на јазикот на етничките заедници кои не се мнозинство во Република Северна Македонија.

Надзорите покажаа дека овие радиодифузери постапиле по мерките јавна опомена.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите: 

ТВ Канал 5 (член 55 став 7 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

ТВ Канал 5 (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

ТВ Канал 5 (член 64 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

1 ТВ (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

ТВ 24 Вести (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

ТВ 24 Вести (член 64 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

МРА 1 (член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

МРА 2 (член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

 

 
Вонреден административен надзор врз ТВ Аниса, ТВ МТМ, ТВ Спектра и радио Валандово

Скопје, 21 мај 2019 година – Вонреден административен надзор за почитувањето на обврските за минимални кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз ТВ Аниса, ТВ МТМ, ТВ Спектра и радио Валандово.

Надзорот покажа дека радиодифузерите ги имаат исполнето минималните кадровски услови утврдени во Правилникот на Агенцијата.

Извештаите се достапни на линковите:

ТВ Аниса (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 21.05.2019

 ТВ МТМ (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 21.05.2019

ТВ Спектра (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 21.05.2019

Радио Валандово (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 21.05.2019
Доставен Корегиран извештај до ДИК за емитувано ППР на радиодифузерите за период од 8 април до 3 мај 2019г.

Скопје, 20 мај 2019 година – ТВ Калтрина, ТВ Клан Македонија, ТВ Гурра, Радио Бум и Радио Блета ја известија Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, дека направиле грешки при пополнувањето на обрасците за емитувано платено политичко рекламирање во периодот од 8 април до 3 мај 2019 година.

Оттаму, Агенцијата до Државната изборна комисија достави корегиран извештај заедно со пристигнатите податоци од радиодифузерите заклучно со 17 мај 2019 година.

Извештајот е достапен на линкотКорегиран извештај за емитуваното платено политичко рекламирање од страна на радиодифузерите, во периодот од 8 април до 3 мај 2019 година
Редовен програмски надзор врз шест оператори

Скопје, 17.05.2019 – Врз операторите Мултимедија Нетворк Л од Гостивар, Теленет Ком од Тетово, Скупи Кабле од Скопје, Мултимедија Нет од Скопје, Вива Нет од Берово и Неотел од Скопје, извршен е редовен програмски надзор за обврските за регистрација на програмски сервиси и титлување на програмските сервиси кои операторите ги реемитуват.

Со надзорот беше констатирано дека операторот Неотел ги реемитува програмските сервиси ”Da Vinci”, “Jim Jam”, “Сител” и “ТВ 21”, кои не се опфатени со потврдите за регистрација на програмски сервиси издадени од Агенцијата, додека операторот Вива Нет ги реемитува програмските сервиси „Film Box Arthouse “, „Fast&Fun Box”, „Fashion Box”, „Film Box Extra”, “Film Box Plus“, “360 Tune Box”, “Docu Box”, “Cinestar”, “Cinestar Action&Thriler”, “Da Vinci”, “Boomerang”, “Cartoon Network” I “CNN”, кои исто така не се регистрирани во Агенцијата.

Извештаите од надзорот се достапни на следните линкови:

Мултимедија Нетворк Л – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 17.05.2019

Теленет Ком – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 17.05.2019

Скупи Кабле – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 17.05.2019

Мултимедија Нет – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 17.05.2019

Вива Нет – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 17.05.2019

Неотел – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 17.05.2019
Одржан состанок на Мрежата за медиумска писменост

Скопје, 17.05.2019 – Денеска се одржа состанок на Мрежата за медиумска писменост, на кој се разговараше за досегашните активности на членките, за тековните проекти, како и за иднината на Мрежата и можноста за организирање заеднички настани и активности.

На состанокот, претставниците на Македонскиот институт за медиуми, Фондацијата Метаморфозис и Младинскиот образовен форум се осврнаа на нивните тековни активности за регрантирање граѓански организации што ги реализираат во рамки на проектите финансирани од Европската Унија. Агенцијата, го презентираше документот „Политика за медиумска писменост“ и се осврна на четирите компоненти на кои треба да се работи во следниот период.

Една од главните теми на дискусија беше потребата од структурирање на Мрежата на начин кој ќе овозможи поголема динамичност на интеракциите, истовремено задржувајќи ги принципите на демократичност и еднаквост по кои функционира таа. За таа цел, МИМ ги претстави „Препораките за интегрирање на концептот на медиумската писменост во различни општествени сфери“ создаден како резултат на искуствата од студиската посета на Регулаторно тело на Ирска и на Ирската мрежа за медиумска писменост. Во овој контекст се покрена прашањето за потребата од дополнително структурирање на Мрежата и формирање засебни групи кои ќе придонесат за поголема координација и соработка меѓу членките кои работат на специфични аспекти од медиумската писменост.

Присутните членки на Мрежата исто така разговараа за заедничкото организирање идни настани и активности.
Контролен надзор врз операторот АЛТРА-САТ 2000

Скопје, 17.05.2019 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролен надзор врз операторот АЛТРА-САТ 2000 од Охрид, по решението за јавната опомена и за исклучување на реемитуваните на програмски сервиси кои не се опфатени во потврдите за регистрација издадени од Агенцијата, согласно член 141 од ЗАВМУ.

Со контролниот надзор е констатирано дека операторот постапил во целост со упатеното решение.

Извештајот од надзорот е достапен на следниот линк:

Контролен надзор АЛТРА-САТ 2000 Охрид (член 141 од ЗАВМУ) – 17.05.2019