Редовен и контролен програмски надзор врз 5 кабелски оператори

Скопје, 18.10.2018г./,span> – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите кои ги реемитуваат кабелските оператори, извршен е редовен програмски надзор врз операторите Македонски Телеком, Неотел, Комбо 2003 и Сигнал-Нет. Надзорот врз овие оператори покажа дека не се констатирани прекршувања.

Агенцијата изврши и контролен програмски надзор врз операторот Мултимедиа-Нет, за да се утврди дали е постапено по решението за опоменување и исклучување на реемитувањето на програмските сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата. Со надзорот е констатирано дека операторот постапил во целост по упатеното решение.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите:

Македонски Телеком – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 17.10.2018

Неотел – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 17.10.2018

Комбо 2003 – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 18.10.2018

Сигнал Нет – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 18.10.2018

МУЛТИМЕДИА-НЕТ –  – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 18.10.2018
Известување за јавното отворање на пријавa за учество на јавниот конкурс

Скопје, 17.10.2018г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 30-тата седница одржана на 16.07.2018 година, донесе Oдлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица УП1 бр.08-388 од 16.07.2018 година (објавена на 18.07.2018 година во „Службен весник на Република Македонија“, бр.132/18).</p>
 

Крајниот рок за поднесување на пријави за учество на јавниот конкурс беше до 16.10.2018 година. Пријавите поднесени на овој конкурс, треба да бидат јавно отворени, една недела по истекот на рокот за поднесување на истите.

 Јавното отворање на доставенaта пријава за учество на наведениот јавен конкурс согласно точка 13 од напред наведената одлука, ќе се одржи на ден 24.10.2018 година, среда во 13:00 часот, во седиштето на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“,  ул.„Македонија“ бр.38, Скопје.
Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците – трет квартал од 2018г

Скопје, 15.10.2018– Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за третиот квартал од 2018 година можат да се погледнат на следниот линк.
Вонреден административен надзор врз РТВ Орбис

Скопје, 09.10.2018г. –  За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, врз РТВ ОРБИС од Битола, Агенцијата изврши вонреден административен надзор.

Надзорот покажа дека радиодифузерот не ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во овој Правилник.

Извештајот е достапн на следниот линк:

 РТВ ОРБИС– (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 09.10.2018
Упатство за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за корисницитe

Скопје, 09.10.2018г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го донесе Упатството за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за корисниците.

Во Упатството е утврден начинот на кој треба да постапуваат сите радиодифузери при извршување на обврските кои произлегуваат од Законот за медиуми во делот на објавување импресум и од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на информациите коишто треба да се направат достапни за корисниците.

Упатството за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за корисниците е достапно на следниот линк.
Објавен Преглед на јавната пропаганда за Референдумот 2018

Скопје, 05.10.2018 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денеска објави Преглед на јавната пропаганда за Референдумот 2018.

Податоците од прегледот за одвоената минутажа се добиени врз основа на анализа на целокупната програма што радиодифузерите на државно ниво ја емитуваа во период од 10 до 27 септември.

Прегледот можете да го преземете на следниот линк.
Решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси на МУЛТИМЕДИА-НЕТ

Скопје, 05.10.2018г. – Агенцијата врз основа на вонреден програмски надзор и констатирано реемитување на програмските сервиси RTS 1, RTS 2, Ring TV, Cartoon Network, Boomerang, Erox, Eroxxx, Film Box Plus, Film Box, Docu Box, Fight Box, Fashion Box, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Sport Klub 4, Lov I Ribolov, Cinemania, Sky Sport 2, b Action TV, HBO, Tring Sport 3, Tring Sport 2, RTL, Vox, RTL 2, Super RTL, HRT 2, Duga TV, Nova TV (хрватска) и Hustler, кои не се опфатени со потврдите за регистрација на програмските сервиси издадени од Агенцијата, на кабелскиот оператор МУЛТИМЕДИА-НЕТ му изрече решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмските сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата.

На операторот му е наложено веднаш по приемот на оваа решение да го усогласи своето работење со одредбите од ЗААВМУ.

Изречената мерка е достапна на линкот:

МУЛТИМЕДИА-НЕТ – (член 141 од ЗААВМУ) – 05.10.2018
Објавен Вториот извештај за медиумското покривање на Референдумот 2018

Скопје, 4.10.2018 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денеска го објави Вториот извештај од мониторингот на медиумското претставување на Референдумот 2018, којшто се однесува на периодот од 19 до 27 септември 2018 година.

Резултатите од мониторингот покажаа дека и во вториот извештаен период, медиумите опфатени со мониторингот генерално настојуваа да обезбедат информации за различните аспекти на референдумскиот процес. Кај најголемиот дел од радиодифузерите се забележува поголема застапеност на ставовите „ЗА“ референдумот, додека кај ниту еден медиум нема прилози со ставот „ПРОТИВ“ што е резултат на тоа што отсуствуваше агитација за оваа опција. Информациите за активностите и ставовите за „БОЈКОТ“ на референдумот се присутни помалку и главно се однесуваа на изјавите на претседателот Ѓорге Иванов, Кризниот штаб „Македонија бојкотира“, Светскиот Македонски Конгрес и Левица.

За разлика од дневно-информативните емисии, повеќето радиодифузери настојуваа да обезбедат разновидност на ставовите во посебните информативни емисии.

Повеќе детали во Вториот извештај од мониторингот на медиумското претставување на Референдумот 2018 (за периодот 19-27 септември 2018 година).
Вонреден програмски надзор врз операторот Мултимедиа-Нет

Скопје, 04.10.2018г. – Врз операторот Мултимедиа-Нет од Скопје извршен е вонреден програмски надзор, за обврските во однос на правилата за реемитување програмски сервиси со порнографија, титлување и  реемитување на сервиси на домашни радиодифузери само во сервисната зона за која радиодифузерите ја имааат добиено дозволата за ТВ или радио емитување, како и за реемитување на програмски сервиси регистрирани во Агенцијата.

Надзорот покажа дека операторот ги реемитува програмските сервиси RTS 1, RTS 2, Ring TV, Cartoon Network, Boomerang, Erox, Eroxxx, Film Box Plus, Film Box, Docu Box, Fight Box, Fashion Box, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Sport Klub 4, Lov I Ribolov, Cinemania, Sky Sport 2, b Action TV, HBO, Tring Sport 3, Tring Sport 2, RTL, Vox, RTL 2, Super RTL, HRT 2, Duga TV, Nova TV (хрватска) и Hustler, кои не се опфатени со потврдите за регистрација издадени од Агенцијата.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:
КОНСТАТИРАНИ НЕПРАВИЛНОСТИ ПРИ ЕМИТУВАЊЕ ПЛАТЕНА ЈАВНА ПРОПАГАНДА ЗА РЕФЕРЕНДУМОТ

Скопје, 03.10.2018 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со надзорот на медиумското покривање за време на референдумот во периодот од 21 до 27 септември констатираше дека седум радиодифузери го прекршиле Упатството за медиумско претставување за време на референдум.

Спротивно на точка 34 од Упатството, 1 ТВ емитуваше платена јавна пропаганда во рамките на посебната информативна програма „Отворено студио 1“. Истиот радиодифузер, го прекрши Упатството и по друг основ, точка 28, така што на еден реален час, емитуваше многу повеќе од дозволените 4 минути и 30 секунди за Собранието на Република Македонија како нарачател на платената јавна пропаганда „ЗА“ референдумот. Одвоеното време за овој нарачател драстично го надминува и соодносот на времетраењето на медиумското претставување – 59% „За“ и 41% „Против“ утврден во Правилата за постапување на собраниското Координативно тело во врска со водење јавна пропаганда и нивните измени и дополнувања. За овие прекршувања против радиодифузерот се покренати прекршочни постапки.

Прекршување на точка 28 е констатирано и кај АЛСАТ – М, КАНАЛ 5, Телма, СИТЕЛ, ТВ 21 и 24 ВЕСТИ, но времетраењето на платената јавна пропаганда за еден заинтересиран субјект, во случајот, повторно Собранието на Република Македонија, е во рамките на временскиот сооднос утврден од собраниското Координативно тело.

За овие прекршувања, иако не се во негова директна надлежност, но се во делокруг на регулаторот, расправаше и Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Советот зазеде став дека во услови на недореченост и неусогласеност на релевантната регулатива и различните насоки кои медиумите ги добиваа од ДИК, АВМУ и собраниското Координативно тело, не треба да се покренат прекршочни постапки. Радиодифузерите се придржувале до Правилата за постапување на Собраниското Координативно тело во врска со водење јавна пропаганда и нивните измени и дополнувања, согласно кои соодносот на времетраењето на медиумското претставување е 59% „За“ и 41% „Против“.

Директорот на Агенцијата, имајќи го предвид ставот на Советот, одлучи да не покрене прекршочни постапки против АЛСАТ – М; КАНАЛ 5; Телма; СИТЕЛ; ТВ 21 и 24 ВЕСТИ.

Писмени извештаи за извршен надзор (мониторинг) можете да ги преземете на следните линкови:

1 ТВ ДООЕЛ Скопје

АЛСАТ – М ДОО Скопје

КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје

ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје

СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје

КОМПАНИ 21- М ДООЕЛ Скопје

24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип

– 1 ТВ ДООЕЛ Скопје