Донесено Упатство за медиумско претставување за време на референдумот

Скопје, 17.08.2018г. – На денешната 34-та седница, Советот на Агенцијата го донесе Упатството за медиумско претставување за време на референдумот.

Во Упатството се содржани правилата за комерцијалните радиодифузери и јавниот радиодифузен сервис, во однос на начинот на известување и медиумско претставување во дневно информативните емисии, посебни информативни и други програми, правилата за објавување резултати од испитувања на јавното мислење, платената јавна пропаганда, известувањето во деновите на референдумскиот молк.

Упатството за медиумско претставување за време на референдумот е достапно на следниот линк

 
Контролен административен надзор врз радио БИ КИ АЛ

Скопје, 17.08.2018г. – По извршениот контролен надзор врз радио БИ КИ АЛ од Битола, Агенцијата утврди дека се исполнети минималните кадровски услови за работа, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Радиото БИ КИ АЛ до Агенцијата достави документација од која е видно дека во радиостаницата се вработени вкупно три лица, од кои две со висока стручна спрема, ангажирани како новинари.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

РА БИ КИ АЛ – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 17.08.2018
Мерка-опомена за ТВ Здравкин – Заштита на малолетна публика

Скопје, 15.08.2018г. –  Поради непочитување на правилата за заштита на малолетните лица на ТВ Здравкин од Велес и е изречена мерка-опомена. Имено, ТВ Здравкин во рамки на својот програмски сервис, емитуваше повеќе играни програми (кинематографски филмови), без да ја аплицира предупредувачката сигнализација за заштита на малолетните лица за време на нивното емитување.

На радиодифузерот му е даден временски рок од 30 дена да го усогласи работењето согласно ЗААВМУ и Правилникот за заштита на малолетните лица на Агенцијата.

Изречената мерка е достапна на линкот:

ТВ Здравкин (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 15.08.2018
Вонреден административен надзор врз ТВ Нова

Скопје, 15.08.2018г. –  За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување, извршен е вонреден административен надзор врз ТВ Нова – во стечај, пришто се утврди дека телевизијата не ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во овој Правилник.

ТВ Нова – во стечај на 15 август 2018 година, ја извести Агенцијата дека сите затекнати вработени со денот на отварање на стечајна постапка, се одјавени од страна на стечајниот управник и ТВ Нова, во телевизијата нема вработени лица, туку по отворањето на стечајната постапка за потребите на стечајната постапка од страна на стечајниот управник ангажирани се две лица.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот: 

ТВ Нова (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување) – 15.08.2018 
Мерки опомена за ТВ Свет, ТВ Канал 8 и ТВ Ускана Еден

Скопје, 14.08.2018г. –  По спроведени надзори врз ТВ Канал 8, ТВ Ускана Еден и ТВ Свет и констатирано непочитување на законските обврски, Агенцијата им изрече мерки-опомена.


Надзорот врз ТВ Канал 8 покажа дека на дел од програмите емитувани на 4 јули 2018 година, не се објавени податоците со кои се идентификуваат авторите што учествувале во подготовка на содржините, за носителот на авторските права, уредништво, потекло и продукција на делата, медиумот од каде е преземена содржиата и други податоци кои треба да се емитуваат на соодветно место. Медиумот има рок од 45 дена за законско усогласување на работењето.

На програмата на ТВ Свет емитувана на 5 јули 2018 година, утврдено е дека се емитувани цртани филмови на англиски без да бидат преведени на македонски јазик. ТВ Свет доби рок од 15 дена за законско усогласување на работењето.

Во однос на програмата на ТВ Ускана Еден емитувана на 1 јуни 2018 година, констатирано е емитување на рекламни блокови подолги од 12 минути на еден реален час.  Во рок од 15 дена ТВ Ускана Еден е должна да го усогласи своето работење согласно ЗААВМУ.

Решенијата за изречените мерки се достапни на следните линкови:

ТВ Канал 8 – (член 14 од Законот за медиуми) – 14.08.2018

ТВ Свет – (член 64 став 3 од ЗААВМУ) – 14.08.2018

ТВ Ускана Еден – (член 100 став 1 од ЗААВМУ) – 14.08.2018
Мерки-опомена за ТВ Свет, ТВ Кочани ЛД и ТВ Здравкин

Скопје, 09.08.2018г. – По извршен административен надзор врз ТВ Свет, ТВ Кочани ЛД и ТВ Здравкин и констатирано непочитување на обврската за објава на информации коишто треба да се направат достапни за корисниците, на овие радиодифузери им е изречена мерка-опомена.

Радиодифузерите имаат рок од 30 дена да го усогласат работењето согласно одредбите од Законот за медиуми.

Решенијата за изречените мерки се достапни на линковите: 

ТВ Свет (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2018

ТВ Кочани ЛД (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2018

ТВ Здравкин (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2018
Претстојниот референдум тема на состанокот со претставниците на ОБСЕ/ОДИХР

Скопје, 08.08.2018 – Делегација на ОБСЕ/ОДИХР, предводена од вишиот советник за избори, Стивен Мартин денеска во седиштето на Агенцијата за аудио аудиовизуелни медиумски услуги со претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски и претставници на стручната служба разговараа за медиумското покривање и активностите на Агенцијата поврзани со претстојниот референдум.

Претставниците на Агенцијата информираа дека со оглед на тоа што во Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните нема прецизни правила за начинот на известување на медиумите и емитувањето јавна пропаганда,  изготвени се нацрт-препораки, кои ќе бидат финализирани откако на 17 август ќе заврши јавната расправа.

Во однос на Појаснувањето на ДИК за медиумите и медиумското претставување, Агенцијата го повтори својот став дека на сите заинтересирани субјекти треба да им се обезбедат еднакви услови за пристап до платената јавна пропаганда, со еднакви цени за сите.
Изготвена студија за регулаторна рамка за медиуми и онлајн медиуми

Скопје, 08.08.2018 – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со експертска помош на Советот на Европа е изготвена студијата „Регулаторна рамка за медиуми и онлајн медиуми – македонскиот случај“. Во неа се прави компаративна анализа на законодавствата на земјите-членки на Европската Унија во однос на онлајн медиумите, нивното дефинирање, регулирање и се даваат препораки за можни измени и дополнувања на правната рамка.


Анализата покажува дека во земјите-членки на ЕУ, материјалниот опсег на регулаторната рамка за медиуми е ограничен на аудиовизуелни медиумски услуги, како што е дефинирано со Директивата на АВМУ, поради што не ги опфаќа онлајн медиумите кои главно не се аудиовизуелни. Сепак, во неколку земји, како што се наведува во студијата, може да се најдат дефиниции за онлајн медиуми (или електронски медиуми или слични концепти), или во Законот за аудиовизуелни услуги или, почесто, во конкретни закони за медиуми.

„Овие дефиниции понекогаш се придружени од минимални административни обврски, како што е запишувањето во јавен регистар, но тоа во никој случај не значи дека постои некаква форма на регулирање на содржините слично на она кое им се налага на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги“, се наведува во студијата.

Студијата е достапна на македонски и англиски јазик, а наскоро ќе биде преведена и на албански.
Јавна пропаганда во врска со референдумот – еднакви услови за сите

Скопје, 08.08.2018 – Во однос на дилемите, кои деновиве се појавија кај радиодифузерите, за начинот на емитување на платената јавна пропаганда во врска со референдумот, потсетуваме дека до 17 август 2018 година трае јавната расправа за Препораките на Агенцијата за медиумско претставување за време на референдумот. По нејзиното завршување, Советот на Агенцијата ќе одлучи дали ќе биде овозможено дополнително време за емитување платена јавна пропаганда, како што побараа дел од радијата и телевизиите.

Имајќи предвид дека јавната пропаганда е започната, посочуваме дека во меѓувреме, радиодифузерите треба да ги почитуваат одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно платената јавна пропаганда да ја емитуваат во рамки на лимитот за рекламирање од 12 минути на секој реален час, јасно одвоена од другите содржини и со јасно означен нарачател. Притоа, на сите заинтересирани субјекти треба да им се обезбедат еднакви услови за пристап до времето за рекламирање, со еднакви цени за сите.

За ваквиот свој став, Агенцијата ја извести Државната изборна комисија и писмено и на заеднички состанок, а по повод Појаснувањето што го даде ДИК за медиумите и медиумското претставување на 3 август 2018 година. Агенцијата смета дека тоа што Законот за референдум утврдува дека овластениот предлагач, во случајов Собранието на Република Македонија, може да води јавна пропаганда, не значи дека има „привилегиран пристап“ до медиумите, ниту во поглед на користењето на времето, ниту во поглед на цените за рекламирање.
Изречена мерка-опомена на ТВ Здравкин

Скопје, 01.08.2018г. – Врз основа на редовен програмски надзор врз програмата на ТВ Здравкин и констатирано непочитување на обврската за емитување 50% програма изворно создадена во РМ на македонски јазик, Агенцијата изрече мерка – опомена.

На овој радиодифузер даден му е временски рок од 30 дена, од денот на приемот на ова Решение, да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Изречената мерка може да се преземе на следниот линк:

ТВ Здравкин – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 01.08.2018