Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици – Годишен извештај за 2018г.

Скопје, 15.01.2019г. – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработен Годишен извештај за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици во 2018 година. 

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за 2018, можат да се преземат на следниот линк
Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците за четвртиот квартал од 2018г.

Скопје, 15.01.2019г. –  За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработено истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици,  за четвртиот квартал од 2018 година.

Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, за четвртиот квартал од 2018 година, можат да се преземат на следниот линк 
Вонреден програмски надзор врз радио РФМ – програмски концепт

Скопје, 04.01.2019г. – Агенцијата по службена должност, изврши вонреден програмски надзор врз радиото РФМ од Скопје, за обврската за спроведување најмалку 80% од програмскиот концепт за кој му е издадена дозволата.

Еднонеделната анализа на вкупно емитуваната програма во седмицата од 10 до 16 декември 2018 година, покажа дека радио програмскиот сервис на РФМ, не спроведуваше најмалку 80% од програмскиот концепт за кој му е издадена дозволата.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

РА РФМ (член 67 став 6 од ЗААВМУ) – 04.01.2019

 
Трошоци на директорот на Агенцијата за втората половина на 2018 година

Скопје, 04.01.2019 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно заложбите за транспарентност и отвореност ја известува јавноста за трошоците на директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски за периодот од 1 јули до 31 декември 2018 година.

Директорот Трајчевски, при вршење на својата функција, во втората половина на минатата година има направено трошоци во вкупен износ од 294.742,00 денари и тоа по следните ставки:

1. При патувања во странство – 192.430,00 денари од кои:

• за авионски билети – 102.857,00 денари и
• за хотелско сместување – 89.573,00 денари.

2. Трошоци за репрезентација во Република Македонија – 83.040,00 денари од кои:

• угостителски услуги со претставници на регионални регулаторни тела за медиуми – 40.100,00 денари и
• угостителски услуги со дипломатски и претставници на државни институции – 42.940,00 денари.

3. За службен мобилен телефон – 19.272,00 денари.

Истовремено, потсетуваме дека Агенцијата отчет за своето работење, во вид на годишни извештаи доставува до Собранието на Република Македонија. Истите се објавуваат на веб страницата на Агенцијата.
Вонреден програмски надзор врз 24 Вести

Скопје, 28.12.2018г. По добиена претставка, извршен е вонреден програмски надзор врз ТВ 24 Вести, за почитувањето на обврските за емитување програма на македонски јазик и кирилско писмо, а во случаите кога програмата е наменета за заедницата која не во мнозинство, на јазикот и писмото на таа заедница.

Со надзорот се покажа дека на програмскиот сервис на ТВ 24 Вести, на 11 и 25 декември 2018 година, во рамки на изданијата на „24 Отворено“, емитувани се делови од емисиите на бугарски јазик, без притоа да биде обезбеден превод на македонски јазик.

Извештајот е достапен на линкот подоле:

24 Вести – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 28.12.2018
Програмски надзор врз операторот ОВЕР ТХЕ ТОП

Скопје, 28.12.2018г. – Врз операторот ОВЕР ТХЕ ТОП од Скопје,  извршен е редовен програмски надзор за почитувањето на обврските за регистрација на програмски сервиси и титлување на програмските сервиси кои операторите ги реемитуват. При надзорот не се констатирани непочитувања на ЗААВМУ.

 Извештајот од спроведениот надзор може да се преземе на линкот:

ОВЕР ТХЕ ТОП – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 28.12.2018
Редовен програмски надзор врз МРТ 1 и МРТ 2

Скопје, 28.12.2018г.  Врз Македонска телевизија Прв програмски сервис (МРТ 1) и Втор програмски сервис (МРТ 2), Агенцијата изврши редовен програмски надзор за законските одредби коишто се однесуваат на употреба на јазикот во програмите и дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата.

Надзорот покажа дека не се констатирани прекршувања.

Извештаите се достапни на следните линкови:

МРТ 1 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 28.12.2018

МРТ 2 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 28.12.2018
Извршен контролен програмски надзор врз 1 ТВ

Скопје, 28.12.2018г. – Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз 1 ТВ од Скопје, кој покажа дека телевизијата постапила по претходно упатените мерки-опомена изречени поради употреба на прикриено рекламирање во својата програма.

Извештаите се достапни на следните линкови:

1 ТВ – (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 28.12.2018

1 ТВ – (член 98 од ЗААВМУ) – 28.12.2018
Вонреден административен надзор врз РА РФМ

Скопје, 28.12.2018г. –  За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, врз радиото РФМ од Скопје, Агенцијата изврши вонреден административен надзор.

Надзорот покажа дека радиодифузерот ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во овој Правилник.

Извештајот е достапн на следниот линк:

РА РФМ – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 28.12.2018
Редовен програмски и административен надзор врз МРТ 1 и МРТ 2

Скопје, 28.12.2018г. – Врз Македонска телевизија Прв програмски сервис (МРТ 1) и Втор програмски сервис (МРТ 2), Агенцијата изврши редовен програмски надзор за законските одредби коишто се однесуваат на заштита на малолетните лица од програми што би можеле да им наштетат на нивниот физички, психички или морален развој, правила за емитување аудиовизуелни комерциjални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа. Надзорот покажа дека двата програмски сервиса МРТ 1 и МРТ 2 постапиле согласно законските одредби од ЗААВМУ.

Агенцијата спроведе  и редовен административен надзор врз МРТ 1 и МРТ 2, за обврските за објава на импресум, идентификација на радиодифузер и за информации кои треба да се достапни до корисниците. Со надзорот не се констатирани прекршувања.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Прв програмски сервис (МРТ 1) – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 101 и 103, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 27.12.2018

Прв програмски сервис (МРТ 1) – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 27.12.2018

Втор програмски сервис (МРТ 2) – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 101 и 103, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 27.12.2018

Втор програмски сервис (МРТ 2) – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 27.12.2018