Вонреден административен надзор врз Радио Ват

Скопје, 23 мај 2019 година – Вонреден административен надзор за почитувањето на обврските за минимални кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз Радио Ват од Скопје.

Надзорот покажа дека се исполнети минималните кадровски услови утврдени во Правилникот на Агенцијата.

Извештајот е достапен на линкот:

Радио Ват (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019