header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Извршен вонреден надзор врз радио РФМ
PDF
Печати
Е-пошта

Скопје, 26.07.2017г. -  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по добиена претставка, изврши вонреден административен надзор врз регионалното радио РФМ Скопје, со цел да утврди дали оваа радиостаница употребува знак за идентификација, различен од утврдениот во дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Агенцијата констатираше дека знакот за идентификација на радиото РФМ, е поинаков од оној што е утврден во дозволата за вршење радиодифузна дејност, а за промената на истиот Агенцијата не е известена.

Извештајот од спроведениот надзор може да се преземе на следниот линк

 

izborimk

STRATEGIJA 2018 2022

MK Inforaci od javen karakter 3

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak