Parashtresat

image_pdfimage_print

Çdo qytetar ose subjekt juridik mund të parashtrojë deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, një parashtresë/reagim, në aspekt të përmbajtjeve që janë emetuar në radiot ose televizionet; pakot programore të operatorëve dhe mediumet e shtypit (por jo për përmbajtjen e teksteve të shtypura por vetëm në drejtim të publikimit të të dhënave për impresumin, redaksinë, transparencës gjatë punës; mbrojtjes së personave të mitur).

Parashtresë mund të parashtrohet edhe për punën e Agjencisë, nëse me ndonjë akt ose veprim shkelen të drejtat ose interesat e ndokujt.

Nëse është në kuadër të kompetencave të saja, Agjencia vepron ndaj çdo parashtrese/reagimi të lëshuar, madje edhe në rastet kur nuk ka obligim ligjor për veprim (me përjashtim të Ligjit për veprim ndaj parashtresave dhe propozimeve të iniciativave për mbikëqyrje inspektuese ose monitorime tjera si dhe kërkesat që tërheqin inicimin e procedurave të rregulluara me ligj të veçantë).

Me qëllim që të qartësohet se kush dhe për çfarë mund të lëshojë parashtresë, çka duhet të përmbajë ajo dhe se si parashtrohet, mënyra dhe afatet për veprim ndaj parashtresave,

Agjencia përpiloi një broshurë “Lëshimi i parashtresës, çfarë duhet të di”, e cila mund të merret në këtë  link

Së fundmi, publikohen të gjitha parashtresat/reagimet dhe përgjigjet e Agjencisë,Accessibility

Accessibility