Të drejtat e autorit / të drejtat e ngjajshme

Аnaliza për vitin 2014

pdfAnalizë vjetore e mbikqyrjes së detyrimeve të radiodifuzerëve dhe dhënësve të tjerë të shërbimeve audiovizuele në bazë të respektimit të të drejtave të autorit dhe të drejtave të ngjajshme: marrëveshje për regullimin e të trejtave të autorit dhe të drejtave të ngjajshme për programet e emituara, mbrojtja e të drejtave eksluzive të radiodifuzerëve, shkeljet më të shpeshta, masat e shqiptuara, kërkesat e dërguara për fillimin e procedurës për kundërvajtja, kallzime penale, shqiptimin e sanksioneve ndaj radiodifuzerëve

pdfAnalizë vjetore e mbikqyrjes ndaj detyrimeve të operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik në bazë të respektimit të të drjetave të autorit dhe të drejtave të ngjajshme: pako të regjistruara, urdhërat për ndërprejrn e serviseve programore që nuk janë të regjistruara, shkelje të shpeshta, urdhëra për fillimin e procedurëve për kundërvajtje dhe dhe kallzime penale, masa të shqiptuara, dhe shqiptimi i sankcioneve ndaj operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik

Raporte për vitin 2013

pdf Raport për përmbajtjen e takimeve të Këshillit për radiodifuzion me operatorët e rrjetit të komunikacionit  publik në gjysëmvjetorin e dytë në vitin 2013 

Analiza për vitin 2013

pdfAnaliza e mbikëqyrjes së obligimeve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe aktivitetet e tjera për parandalimin e piraterisë dhe mbrojtjes së të drejtave autoriale dhe të drejtave të ngjashme në gjysmë vjetorin e dytë të vitit 2013

pdfAnaliza e mbikëqyrjes së obligimeve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe aktivitetet e tjera për parandalimin e piraterisë dhe mbrojtjes së të drejtave autoriale dhe të drejtave të ngjashme në tremujorin e katërt të vitit 2013.

pdfAnalizë e mbikëqyrjes në bazë të obligimeve të rrjeteve të komunakcionit publik dhe aktivitetet e tjera të Sektorit për Pengimin e Piraterisë dhe Mbrojtjes të të Drejtave të Autorit e të Drejtave të Ngjashme në gjysmë vjetorin e vitit 2013

pdfAnalizë e mbikëqyrjes në bazë të obligimeve të rrjeteve të komunakcionit publik dhe aktivitetet e tjera të Sektorit për Pengimin e Piraterisë dhe Mbrojtjes të të Drejtave të Autorit e të Drejtave të Ngjashme në tre mujorin e tretë  të vitit 2013 

pdfAnalizë e mbikëqyrjes në bazë të obligimeve të rrjeteve të komunakcionit publik dhe aktivitetet e tjera të Sektorit për Pengimin e Piraterisë dhe Mbrojtjes të të Drejtave të Autorit e të Drejtave të Ngjashme në tre mujorin e dytë e vitit 2013

pdfAnalizë e mbikëqyrjes në bazë të obligimeve të rrjeteve të komunakcionit publik dhe aktivitetet e tjera të Sektorit për Pengimin e Piraterisë dhe Mbrojtjes të të Drejtave të Autorit e të Drejtave të Ngjashme në tre mujorin e parë e vitit  2013  

Analiza për vitin 2012

pdfAnalizë rreth mbikëqyrjes së obligimeve të rrjeteve komunikuese publike dhe aktiviteteve të tjera të Sektorit për Pengimin e Piraterisë dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Autorëve e të Drejtave të Ngjashme në tremujorin e parë të vitit 2012. (Në maqedonisht)

pdfAnalizë reth mbikqyrjes së obligimeve të rjeteve komunikuese publike dhe aktiviteteve tjera për pengimin e piraterisë dhe mbrojtjen e të Drejtve të Autorit dhe të Drejtave të ngjajshme në tremujorin e dytë më 2012

pdfRaport tre mujor nga takimet e operatorëve të rrjeteve të komunikacionit publik dhe radiodifuzerëve për tema lidhur me kopetencat e Sektorit për  për Pengimin e Piraterisë dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Autorëve e të Drejtave të Ngjashme  në tre mujorin e parë më  2012

Analiza për vitin 2011

pdfAnalizë e mbikëqyrjes së obligimeve të rrjeteve të komunikimit publik dhe të aktiviteteve të tjera të Sektorit për Pengimin e Piraterisë dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Autorit e të Drejtave të Ngjashme në tremujorin e dytë të vitit 2011 (Në maqedonisht)

pdfAnaliza e mbikëqyrjes së obligimeve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe aktivitetet e tjera të Sektorit për parandalimin e piraterisë dhe mbrojtjes së të drejtave autoriale në tremujorin e parë të vitit 2011.Accessibility

Accessibility