Hulumtime/studime

– Studim për përcaktimin e arsyetimit të shpalljes së tenderit publik për dhënien e licencës për radio jofitimprurëse në nivel rajonal, në zonën e Shkupit

– Studim për përcaktimin e arsyetimit për shpalljen e konkursit publik për dhënien e licencës për radio jofitimprurëse në nivel lokal, në zonën e komunës së Tetovës

– Studim për përcaktimin e arsyetimit të shpalljes së tenderit publik për dhënien e licencës për radio në nivel lokal, në territorin e komunës së Novosellës

– Studim për përcaktimin e arsyetimit për shpalljen e konkursit publik për dhënien e licencës për radio në nivel lokal, në zonën e komunës së Strumicës

– Studim për përcaktimin e arsyetimit për shpalljen e tenderit publik për dhënien e licencës për radio në nivel lokal, në zonën e komunës së Kumanovës

– Studim për përcaktimin e arsyetimit për shpalljen e konkursit publik për dhënien e licencës për radio jofitimprurëse në nivel lokal, në zonën e komunës së Tetovës

– Studim për përcaktimin e arsyetimit për shpalljen e konkursit publik për dhënien e licencave radiofonike në nivel lokal, në zonat e komunave Dibër dhe Strugë

– Studim për përcaktimin e arsyetimit të shpalljes së tenderit publik për dhënien e licencës për transmetim radiofonik në nivel shtetëror

 – Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes për radio joprofitabile në nivel lokal, për rajonin e komunës së Strumicës

 – Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e qytetit të Strugës

– Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e qytetit të Shtipit

– Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e komunës së Krivogashtanit

– Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e qytetit të Kumanovës 

– Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpallje të konkursit publik për dhënien e lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e qytetit të Gostivarit   Accessibility

Accessibility