Debatet në vijim

Debat i hapur publik për Draft-udhëzimin e transmetuesve për zgjedhjet Presidenciale dhe Parlamentare 2024

Shkup, 20 mars 2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 11-të, miratoi Draft-Udhëzimin e transmetuesve për zgjedhjet Presidenciale dhe Parlamentare për 2024.

Dokumenti shpjegon mënyrën e zbatimit të rregullave të Kodit Zgjedhor për kufizimet e reklamimit politik me pagesë (RPP), për shënimin e porositësit të reklamës, shpërndarja e kohës në lajme tek shërbimi publik radiodifuziv, prezantimi politik falas të kanalit parlamentar, si dhe rregullat për  informim në ditët e heshtjes zgjedhore.

Аgjencia fton të gjitha palët e interesuara me mendimet dhe propozimet e tyre, të marrin pjesë në debatin publik dhe të njëjtit me shkrim t’i dorëzojnë në mënyrë elektronike në e-mail adresën contact@avmu.mk.

Debati publik zgjat 5 ditë, deri më 25 mars 2024.


Debat i hapur publik për Draft-Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për zbatimin e dispozitave për plasim të produkteve

Shkup, 13 mars 2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 9-të,  mbajtur më 12 mars 2024, miratoi Draft- Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për zbatimin e dispozitave për plasim të produkteve.

Ndryshimet dhe plotësimet e Udhëzimit rrjedhin nga ndryshimet e Ligjit për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele nga korriku 2023, ku u bënë ndryshime në lidhje me plasimin (vendosjen) e produkteve.

Аgjencia fton të gjithë transmetuesit, ofruesit e ASHMA-së me kërkesë dhe palët e interesuara, me mendimet dhe propozimet e tyre, të marrin pjesë në debatin publik dhe të njëjtat me shkrim t’i dorëzojnë  në mënyrë elektronike në e-mail adresën contact@avmu.mk.

Seanca dëgjimore zgjat 90 ditë, dhe përfundon më 11 qershor 2024.


Shkup, 12 mars 2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 9-të miratoi Draft- Rregulloren për qasje në shërbimet mediatike. Nevoja e këtij akti buron nga ndryshimet dhe plotësimet në LSHMAAV nga korriku 2023, me të cilat sigurimi i programeve të qasshme për personat me aftësi të kufizuar u bë detyrim për radoit, televizionet dhe shërbimet mediatike video me kërkesë, të cilat janë të detyruar  ta zbatojnë  në mënyrë të vazhdueshme dhe progresive.

Draft-dokumenti, ndër të tjera, përshkruan se si janë detyrimet e ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizuele në varësi të resurseve të tyre dhe shtrirjes së audiences, në cilën mënyrë mund t’i bëjnë programet të aksesueshme, katalogët me kërkesë, gjegjësisht ofertën me shikim të vonuar, si dhe udhëzuesin elektronik të programit dhe të tjera.

Аgjencia fton të gjithë transmetuesit, ofruesit e ASHMA-së me kërkesë dhe palët e interesuara, me mendimet dhe propozimet e tyre,  të marrin pjesë në debatin publik dhe të njëjtit me shkrim t’i dorëzojnë në mënyrë elektronike në adresën elektronike contact@avmu.mk.

 Debati publik zgjat 90 ditë, deri më 10 qershor 2024.Accessibility

Accessibility