Radiodifizeri

image_pdfimage_print

Radiodifuzerët

Sektori mediatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut përbëhet nga tre segmente: (1) servisi publik (Radiotelevizioni i Maqedonisë), (2) televizionet dhe radiot komerciale dhe (3) radiot joprofitabile.

Emetimi i radios dhe televizionit mund të bëhet vetëm në bazë të lejes, që e jep Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. Periudha e vlefshmërisë së lejeve për emetim televiziv ose të radios është nëntë vite me mundësi për vazhdimin e saj, gjithashtu për 9 vite.

Për momentin kemi gjithësejt 121 radiodifuzerë, prej të cilëve 49 televizione dhe 72 radio. Prej televizioneve, 12 emetojnë program në nivel shtetëror (5 përmes multipleksit, 5 pëmes operatorëve kabllor dhe 2 përmes satelitit); (18 në nivel rajonal) (8 përmes multipleksit dhe 10 përmes operatorëve kabllor) dhe 19 televizione lokale (përmes operatorëve kabllor).

Prej radiove, 4 emetojnë program në nivel shtetëror (RADIO-JON akoma nuk ka filluar me transmetimin e programit), 17 në nivel rajonal (prej të cilave një është joprofitabile) dhe 51 në nivel lokal (3 janë joprofitabile).

Agjencia realizon mbikëqyrje të punës së radiodifuzerëve në më shumë aspekte: Mbrojtjen e publikut të mitur, reklamimit, sponsorisimit, plasimit të prodhimeve, obligimeve për emetimin e muzikës si dhe për programet e krijuara burimore…

Për çdo mbikëqyrje të realizuar përpilohet raport. Nëse konstatohet shkelje, radiodifuzerit i shqiptohet masa e vërejtjes, respektivisht nëse vazhdon me përsëritjen e të njëjtës shkelje ligjore, gjatë vitit i shqiptohet procedurë për kundërvajtje, para gjykatës kompetente.

 

TELEVIZIONET

RАDIOTAccessibility

Accessibility