Formular – Kërkesë për marrjen e lejes

Word10Logo Kërkesën për ndarrjen e lejes pa publikimin e konkursit publik pë emetim të radios mund ta merrni këtu 

Word10Logo Kërkesën për ndarrjen e lejes pa publikimin e konkursit publik për medium jo fitimprurës mund ta merrni këtu

Formularin për ofrimin e kushteve hapësinore dhe teknike për radio mund të meret në linkun në vijim

SI MUND TA SHKRUANI STRUKTURËN E PROGRAMIT/MUZIKËN NË FLETËPRAQITJET?

Që më lehtë ta shkruani strukturën e programit të planifikuar, respektivisht strukturën e muzikës së planifikuar në fletëparaqitjet, Agjencia përgaditi exell tabela, me ndihmën e së cilave automatikisht llogaritet kohëzgjatja në program/ muzika, kohëzgjatja e programit në funksion dhe përfaqësimi në funksion.

Eksel tabelat mund ti merrni nl linqet e më poshtme:

 Koncepti programor për serviset programore të radiove

 Accessibility

Accessibility