Debatet në vijim

image_pdfimage_print

Debat i hapur publik për tekstet e Draft-programit për punën e Agjencisë dhe Draft-planet vjetore për kryerjen e mbikëqyrjes administrative dhe mbikëqyrjes programore për 2023

Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele hap debat publik për tekstet e Projekt-programit për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për 2023 (me Draft-program të aktiviteteve të planifikuara dhe Draft plani financiar i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ),  Draft plani vjetor për mbikëqyrje administrative 2023, dhe Draft plani vjetor për mbikëqyrje programore për 2023).

Аgjencia fton të gjitha palët e interesuara (të japin) me mendimet dhe propozimet e tyre në formë të shkruar (me shkrim), të marrin pjesë në diskutimin publik dhe t’i dorëzojnë në mënyrë elektronike në contact@avmu.mk ose nëpërmjet postës në rrugën. „Маkedonija“ nr.38, 1000 Shkup.

Debati publik zgjat deri më 17 dhjetor 2022. Accessibility

Accessibility