Strategji Për Zhvillimin e Veprimtarisë Radiodifuzive

PLANI STRATEGJIK I AGJENCISË PËR SHËRBIMET MEDIALE AUDIO DHE AUDIOVIZUALE 2024-2028


Raport për zbatimin e strategjisë për zhvillimin e veprimtarisë audio dhe audiovizive për periudhën 2019-2023


Realizimi i Strategjisë për zhvillim të veprimtarisë audio dhe audiovizuele për periudhën 2019 deri 2023

Më 23 qershor 2023 u mbajtë takimi i dytë publik i Agjenci për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, ku ndër aktivitet e tjera u diskutua edhe për aktivitetet të përcaktuara në Strategjinë Regullative për zhvillim të veprimtarisë audio dhe audiovizuele për periudhën 2019 deri 2023.Në lidhje me realizimin e strategjisë, u konstatua se janë realizuar pothuajse të gjitha aktivitetet e parapara.

Agjencia prodhoi një numër të madh studimesh, analizash dhe dokumentesh të tjera relevante, si dhe mbajti një numër të madh punëtorish, debatesh dhe trajnimesh në lidhje me aspekte të ndryshme punës së mediave.Prezantimi me aktivitetet e realizuara gjendet në linkun: Realizimi i Strategjisë për zhvillim të veprimtarisë audio dhe audiovizuele për periudhën 2019 deri 2023


Lajmërim për takim në lidhje me tekstin e punës për Strategjisë për zhvillimin e veprimtarisë audio dhe audiovizuele nga viti 2019 deri në 2023 – 25.12.2018

Shkup, 24.12.2018 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele më datë 25 dhjetor 2018 (e martë), në ora 12:00, organizon takim në të cilin do të shqyrtohet teksti i punës së Strategjisë për trupin rregullues për zhvillimin e veprimtarisë audio dhe audiovizuele për periudhën nga viti 2019 deri më 2023 Takimi do të realizohet në hapësirat e Agjencisë, salla e konferencave – kati i dytë.

Agjencia i fton të gjithë të interesuarit që me mendimet dhe propozimet e tyre në lidhje me versionin e punës së Strategjisë, të dorëzojnë në contact@avmu.mk, më së voni deri më 25.01.2019.


Strategji Për Zhvillimin E Veprimtarisë Radiodifuzive 2018-2022

 

Shkup, 15.05.2017 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele sot shënoi edhe fillimin zyrtar të përgatitjes së Strategjisë për zhvillimin e veprimtarisë audio dhe audiovizuele nga viti 2018 e deri më vitin 2022.
Qëllimi i Strategjisë është të shënohen gjendjet vijuese në të cilën gjendet veprimtaria audio dhe audiovizuele në mënyrë që të përcaktohen qëllime dhe drejtime për zhvillimin e këtyre veprimtarive në pesë vitet e ardhshme, si dhe aktivitete konkrete për realizimin e këtyre qëllimeve. Strategjia është paraparë në Programin e punës së Agjencisë për vitin 2017 dhe e njëjta është që të planifikohet rezultati për procesin e gjerë konsultues me të gjithë faktorët nga veprimtaria me qëllim që e njëjta të përfshihet edhe në mënyrë adekuate të adresohen të gjitha çështjet kyçe të palëve të interesuara nga sfera mediatike.

Në strategji do të përcaktohen edhe aktivitete të caktuara me të cilat Agjencia do të pozicionojë qartë rolin e vetë si rregullator në nxitjen e zhvillimit të veprimtarisë, kurse propozimet dhe aktivitetet adekuate përmes së cilëve do të realizohen disa aspekte në sferën e mediumeve, do të jepen nga faktorët kryesor të industrisë dhe subjektet që i nënshtrohen rregullimit.

Kontribut për Strategjinë nga aspekt i përvojave dhe rezultateve të punës, Agjencia pret edhe nga institucionet, përmes kompetencave të vera, si dhe organizatave civile, përmes projekteve të shumta të mediumeve ku Agjencia ka dhënë përkrahjen e vet të plotë.

Agjencia konsideron se Strategjia për zhvillimin e veprimtarisë audio dhe audiovizuele 2018-2022 duhet të orientohen ndaj gjashtë fushave të prezantuara në këtë link, kurse propozimet lidhur me Strategjinë mund të dorëzohen deri në fund të muajit maj 2017 në këtë adresë elektronike strategija2022@avmu.mk

 


Propozim-Strategjia për zhvillimin e veprimtarisë radiodifuzive në R.М. (2013-2017) me planin aksionar

Stratgjia për zhvillimin e veprimtarisë radiodifuzive në R.М. (2007-2012)Accessibility

Accessibility