Shikueshmëria/dëgjueshmëria

Udhëzimet për identifikimin e ofryesve të shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkesë për vitin 2017 

Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin e televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme:

Viti 2023

pdf iconTë dhëna për shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive, për periudhën prill – qershor 2023

pdf iconTë dhëna për shtrirjen e radiostacioneve dhe peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive, për periudhën janar-mars 2023.

Viti 2022

pdf iconTë dhëna për shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive – raporti vjetor për vitin 2022

pdf iconTë dhënat mbi shtrirjen e radiostacioneve dhe peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive, për periudhën tetor-dhjetor 2022

pdf iconTë dhënat mbi shtrirjen e radiostacioneve dhe peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive, për periudhën gusht-shtator 2022

pdf iconTë dhëna për shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive për periudhën qershor-korrik 2022

pdf iconTë dhëna për shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive për periudhën janar-maj 2022

Viti 2021

pdf iconTë dhëna për shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe përqindjen në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive – Raporti vjetor për vitin 2021

pdf iconTë dhënat mbi shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe mbi pjesën e shikueshmërisë totale të stacioneve televizive për tremujorin e katërt të 2021

pdf iconTë dhënat mbi shtrirjen e radiostacioneve dhe peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive, për tremujorin e tretë 2021

pdf iconTë dhënat mbi shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive, për tremujorin e dytë 2021 (korrigjuar më 31.08.2021)

pdf iconTë dhëna për shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe mbi peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive, për tremujorin e parë të 2021.

Viti 2020

pdf iconRaport vjetor mbi shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive në vitin 2020 (korrigjuar më 31.08.2021)

pdf iconTë dhënat mbi shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe mbi pjesën e shikueshmërisë totale të stacioneve televizive për tremujorin e katërt 2020

pdf iconTë dhënat mbi shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe mbi pjesën e shikueshmërisë totale të stacioneve televizive, për tremujorin e tretë 2020

pdf iconTë dhënat mbi shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe mbi peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive, për tremujorin e parë 2020

pdf iconTë dhënat mbi shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe mbi peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive, për tremujorin e dytë 2020

Viti 2019

pdf iconTë dhënat mbi shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive, për tremujorin e dytë 2019

pdf iconTë dhënat mbi shtrirjen e stacioneve radiofonike dhe mbi peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive, për tremujorin e parë 2019

Viti 2018

pdf icon Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e tretë të vitit 2018

pdf icon Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshm të stacioneve televizive për tremujorin e dytë të vitit 2018

pdf icon Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e parë të vitit 2018


viti 2017

pdf iconRaporti vjetor për vitin 2017 për të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televiziv

pdf icon Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e katërt të vitit 2017

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për tremujorin e tretë të vitit 2017

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për majin dhe qershorin e vitit 2017

pdf iconTë dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive për janarin, shkurtin, marsin dhe prillin e vitit 2017


 

viti 2016

pdf iconRaporti vjetor për vitin 2016 lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal

pdf iconTë dhënat lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për tremujorin e katërt të vitit 2016

pdf icon Të dhënat lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për tremujorin e tretë të vitit 2016

pdf iconTë dhënat lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për tremujorin e dytë të vitit 2016 

pdf iconTë dhënat lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizive në shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal për tremujorin e parë të viti 2016 

2015

pdf iconTë dhëna për fushën e radiostacioneve dhe ndikimit të Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme – tremujori i katërt viti 2015 

pdf iconTë dhëna për fushën e radiostacioneve dhe ndikimit të Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme – tremujori i tretë i vitit 2015

pdf iconTë dhëna për fushën e radiostacioneve dhe ndikimit të Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme – tremujori i dytë i vitit 2015

pdf iconTë dhëna për fushën e radiostacioneve dhe ndikimit të Televizioneve satelitore, rajonale dhe lokale në shikueshmërinë e përgjithshme – tremujori i parë i vitit 2015

 Accessibility

Accessibility