Ofrues të SHMAU me kërkesë

Video me kërkesë (ose në pajtim me ligjin, shërbim mediatik audiovizuel me kërkesë) është shërbimi me të cilin i mundësohet shfrytëzuesit që ai vetë të zgjedh se cilat programe duhet t’i shikojë dhe në cilën periudhë dëshiron që ti shikoj. Programet zgjedhen prej një katalogu të programeve, që është përgaditur më herët.

Shërbimi i këtillë mund të jepet vetëm me vërtetim të lëshuar paraprak nga ana e Agjencisë. Në Regjistrin e ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkesë deri më tani janë evidentuar kater subjekte.

Agjencia kryen mbikëqyrje të obligimeve për veprat kinematografike (që nuk guxojnë të publikohen, respektivisht transmetohen jashtë periudhës së përcaktuar me marrëveshjen me pronarët e të drejtave); mbrojtja e personave të mitur dhe promovimin i prodhimtarisë dhe qasja deri te veprat evropiane (obligimi i fundit nuk ësht detyrueshëm por sipas mundësisë).Accessibility

Accessibility