Други анализи/Публикации

Регулаторните тела за медиуми и заштитата на малолетните лица

pdf iconРегулаторните тела за медиуми и заштитата на малолетните лица

Студии:

pdf icon Студија „Регулаторна рамка за медиуми и онлајн медиуми – македонскиот случај“ Компаративна анализа и препораки за можни измени и дополнувања на правната рамка

Концепт за развој на непрофитните радиодифузни установи:

pdf iconКонцепт за развој на непрофитните радиодифузни установи 2015 година 

 

Анализи на структурата на вработените според етничка припадност

pdf icon Анализа на структурата на вработените според етничка припадност во аудио и аудиовизуелниот медиумски сектор во 2014 година

pdf icon Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според етничка припадност во 2013 година

pdf icon Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според етничка припадност во 2012

pdf icon Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според етничка припадност во 2011 година

Анализи на структура на вработените 

pdf iconСтруктура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2017 година

pdf iconСтруктура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2016 година

pdf icon Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2015 година

pdf icon Анализа на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелниот медиумски сектор во 2014 година

pdf icon Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија во 2013 година

pdf icon Анализа на структура на вработените во радиодифузната индустрија во 2012 година

pdf icon Анализа на структура на вработените во радиодифузната индустрија во 2011 година

pdf icon Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија во 2010 годинa

 

Анализи на плаќање на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност

pdf icon Анализа на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот 1-ви Јануари до 30 јуни 2012 година

pdf icon Полугодишна анализа на следењето на обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот 1-ви јануари до 30-ти јуни, 2012

pdf icon Анализа на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот од 1ви јули до 31ви декември 2011 година

pdf icon Анализа на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот 1-ви јануари до 30-ти јуни 2011 година


 Accessibility

Accessibility