Анализа на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелниот медиумски сектор во 2014 година

Скопје, 20.10.2015 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изработи Анализа на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелниот медиумски сектор во 2014 година, која содржи податоци за вкупниот број на вработени во јавниот сервис и во комерцијалните телевизиски и радиостаници на државно, регионално и на локално ниво.

Овие податоци се анализирани од аспект на статусот (редовен работен однос или хонорарно ангажирани) полот и образованието на вработените ангажирани во секој сегмент на телевизискиот и радискиот пазар.

Анализата на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелниот медиумски сектор во 2014 година може да ја превземете на следниот линк:

Анализа на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелниот медиумски сектор во 2014 годинаAccessibility

Accessibility