Агенцијата изрече меркa опоменa на операторот ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП

Скопје, 20.10.2016г. – При редовен надзор врз операторот ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, Агенцијата констатираше прекршувањe на член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради што му издаде Решение за опоменување и исклучување на реемитувањето на програмските сервиси.

На операторот ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово му е наложено да го усогласи своето работење согласно ЗААВМУ веднаш по приемот на ова Решение.

Решението можете да го преземете на следниот линк:

ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ – дигитален пакет член 141Accessibility

Accessibility