Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes ndaj operatorit VVV-INTERNET GRUP

Shkup, 20.10.2016. – Gjatë mbikëqyrjes së rregullt ndaj operatorit VVV-INTERNET GRUP SHPKNJP import-eksport Kumanovë, Agjencia konstatoi shkelje të nenit 141 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për çka mori Vendim për vërejte dhe ç’kyçje të ritransmetimit të shërbimeve programore.

Njëkohësisht operatorit VVV-INTERNET GRUP SHPKNJP import-eksport Kumanovë i është urdhëruar që ta harmonizojë punën e vet sipas LSHMAA menjëherë pas pranimit të këtij Aktvendimi.
Aktvendimin mund ta merrni në këtë link:

VVV-INTERNET GRUP SHPKNJP – pako digjitale neni 141Accessibility

Accessibility