Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2015 година

Скопје, 21.10.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги веќе неколку години наназад изработува анализи на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија. Во оваа анализа се претставени податоците за структурата на вработените во 2015 година и тоа од аспект на работните места (новинари, уредници, управители/директори, реализаторски кадар – сниматели, режисери, монтажери и друго, технички кадар, маркетинг и преостанат кадар), како и од аспект на тоа дали се во редовен работен однос или пак се хонорарно ангажирани, потоа структурата на вработените според пол, образование, како и според етничката припадност.

Анализата на структурата на вработени во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2015 година може да се преземе на следниот линкAccessibility

Accessibility