Агенцијата изврши редовен надзор врз Македонски Телеком

Скопје 08.06.2017г. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз работата надавателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје.
Со редовниот надзор констатирано е дека Македонски Телеком АД – Скопје постапил согласно законските одредби.
Извештајот е достапен на следниот линкAccessibility

Accessibility