2019 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки јавна опомена

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени 

– Контролен програмски надзор – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје  (член 64 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

– Редовен програмски надзор – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје  (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 20.02.2019

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – Корегиран извештај – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (прекршување на член 14 од ЗМ) – 26.02.2019

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Контролен програмски надзор – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (член 55 став 7 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

– Контролен програмски надзор – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје  (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

– Редовен програмски надзор – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 22.02.2019

– Редовен програмски надзор – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје (прекршување на член 55 став 7 од ЗААВМУ) – 22.02.2019Accessibility

Accessibility