Обрасци и формулари за оператори

Пријава за евидентирање во регистарот на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси            

Информации од јавен карактер

Согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер, Агенцијата има составено Листа на информации од јавен карактер. За да се добие информација од јавен карактер … […]

Обрасци и формулари за ТВ

Барање на согласност за промена или дополнување на повеќе од 20% од програмскиот концепт од дозволата за телевизиско емитување  Образец_Извештај за спроведување на обврските утврдени … […]



Accessibility

Accessibility