Informata me karakter publik

Në pajtim me Ligjin për qasje deri te informatat me karakter publik, Agjencia ka përpiluar  Listën e informatave me karater publik. Për të marrë një informatë … […]

Formulare per operatore

Paraqitjen për evidentimin në regjistrin e operatorëve të rrjeteit të komunikacionit elektronik publik dhe regjistrimin e serviseve programore mund ta merrni këtu  këtu.     … […]Accessibility

Accessibility