2023 година Извештаи од спроведени надзори Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси Редовен програмски надзор Неотел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 … […]

МТЕЛ

2023 година Ивештаи од спроведени надзори Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси Редовен програмски надзор Мтел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 … […]

ТОТАЛ ТВ

збирен пакет – (ажурирано на 05.12.2023)

МТЕЛ

збирен пакет – (ажурирано на 14.11.2023)

Застапници на права

На територијата на Република Македонија дејствуваат овластени застапници за склучување на договори за реемитување на програмски сервиси во јавните електронски комуникациски мрежи и застапници на … […]

Дозволи за странски радиодифузери

Согласно Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски … […]

DVB-S

Листа на регистрирани програмски пакети на DVB-S оператори   DVB-S  ОПЕРАТОРИ   1. ТРД МДТХ ДОО Скопје (ТОTAL TV) – Преземи пакет тука (ажурирано на … […]

DVB-T

Листа на регистрирани програмски пакети на DVB-T оператори DVB-T  ОПЕРАТОР



Accessibility

Accessibility