Датаком ЈВ

2024 година Извештаи од спроведени надзори Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на каналите на Јавниот сервис Редовен програмски надзор – Датаком … […]

НЕОТЕЛ

збирен пакет – (ажурирано на 30.04.2024)

2023 година Извештаи од спроведени надзори Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси Редовен програмски надзор Неотел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 … […]

МТЕЛ

2023 година 2021 година

ТОТАЛ ТВ

збирен пакет – (ажурирано на 04.03.2024)

МТЕЛ

збирен пакет – (ажурирано на 20.06.2024)

Застапници на права

На територијата на Република Македонија дејствуваат овластени застапници за склучување на договори за реемитување на програмски сервиси во јавните електронски комуникациски мрежи и застапници на … […]

Дозволи за странски радиодифузери

Согласно Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски … […]Accessibility

Accessibility