Хроника од 31-та седница

Скопје, 19.08.2020 год. – Советот на Агенцијата во врска со барањето поднесено од Друштвото за трговија, производство и услуги М НЕТ-ХД ДОО увоз-извоз Штип, донесе Одлука за … […]

Хроника од 32-та седница

Скопје, 10.09.2020 год. – Советот на Агенцијата во однос на Информацијата во врска со претходно прекината постапка по доставено барање за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за … […]

Хроника од 33-та седница

Скопје, 25.09.2020 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за Ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 … […]

Хроника од 34-та седница

Скопје, 25.09.2020 – На 34та седница Советот на Агенцијата даде одобрување за дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2020 година со додавање на нова точка: … […]

Хроника од 35-та седница

Скопје, 05.10.2020 – На денешната седница Советот на Агенцијата ја усвои дополнетата Пријава за учество на јавниот конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио … […]

Хроника од 36-та седница

Скопје,07.10.2020 – Поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно неплатен годишен надоместокот за дозвола за … […]

Хроника од 37-та седница

Скопје, 15.10.2020 год. – На вчерашната седница Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД … […]

Хроника од 38-та седница

Скопје, 21.10.2020 год. – На денешната седница Советот на Агенцијата ги разгледа Кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 јули до … […]

Хроника од 39-та седница

Скопје, 06.11.2020 год. – Врз основа на констатации од редовен административен надзор, каде е констатирано прекршување на член 14 од Законот за медиуми, односно во дел од … […]

Хроника од 40-та седница

Скопје, 13.11.2020 год. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Нацрт-годишен план за вршење програмски и Нацрт-план за административен надзор за 2021 година, и Нацрт-програма … […]Accessibility

Accessibility