Хроника од 32-та седница

Скопје, 16.10.2023 –Советот на Агенцијата на 32та седница, одржана на 09.10.2023г. донесе Одлука за доделување на дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно … […]

Хроника од 31-та седница

Скопје, 27.09.2023 –Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се одбива писменото Барање од заинтересираната страна за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио … […]

Хроника од 30-та седница

Скопје, 25.09.2023 – На 30та седница Советот на Агенцијата го донесе Правилникот за изменување и дополнување на „Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски … […]

Хроника од 29-та седница

Скопје, 06.09.2023 – Советот на Агенцијата согласно Писмениот извештај за извршен редовен програмски надзор на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа Трговско друштво за производство, трговија … […]

Хроника од 28-та седница

Скопје, 29.08.2023 – Поради неплатен годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, Советот на Агенцијата на 28-та седница донесе Одлука за одземање … […]

Хроника од 27-та седница

Скопје, 16.08.2023 – На денешната седница Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија ПОЛОГ ДООЕЛ Тетово. Врз … […]

Хроника од 26-та седница

Скопје, 14.08.2023 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за продолжување на дозволите за телевизиско или радио емитување на вкупно 90 (деведесет) радиодифузери, чијашто … […]

Хроника од 25-та седница

Скопје, 01.08.2023 – На денешната седница Советот на Агенцијата ги разгледа Кварталните извештаи за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот … […]

Хроника од 24-та седница

Скопје, 21.07.2023 – На денешната седница Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ИРИС ДОО од Штип поради … […]

Хроника од 23-та седница

Скопје, 20.07.2023 – На вчерашната седница Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Балкан ФМ Радио од Гостивар … […]Accessibility

Accessibility