Kronikë nga seanca e 38-të

Shkup, 23.11.2023 – Për shkak të mos respektimit të dispozitave të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizive dhe Ligjit për media, Këshilli ka shqiptuar … […]

Kronikë nga seanca e 37-të

Shkup, 16.11.2022 – Këshilli i Agjencisë në pajtim me Raportin me shkrim për mbikëqyrjen e programit të kontrollit ekzekutiv nr. pengesat ligjore për kryerjen e … […]

Kronikë nga seanca e 36-të

Shkup, 10.11.2022 – Këshilli i Agjencisë miratoi Projekt-Planet Vjetore për Mbikëqyrjen Programore dhe Administrative për vitin 2024 dhe Draft-Programin për Punë të Agjencisë për vitin … […]

Kronikë nga seanca e 35-të

Shkup, 06.11.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 35-të shqyrtoi raportet tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele … […]

Kronikë nga seanca e 34-ët

Shkup, 26.10.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 34-ët, miratoi Vendim për mos shpalljen e tenderit publik për dhënien e licencës për … […]

Kronikë nga seanca e 33-të

Shkup, 16.10.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 33-të, për shkak të kompleksitetit të çështjes, miratoi Vendim për vazhdimin e afatit për … […]

Kronikë e seancës së 32-të

Shkup, 16.10.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 32-të, mbajtur më 09.10.2023. mori Vendim për dhënien e licencës për transmetim televiziv të shërbimit programor … […]

Kronikë e seancës së 31-të

Shkup, 27.09.2023 – Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim me të cilin refuzohet kërkesa me shkrim e palës së interesuar për shpalljen e tenderit publik për … […]

Kronikë nga seanca e 30-të

Shkup, 25.09.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 30-të ka miratuar Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e “Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare … […]

Kronikë nga seanca e 29-të

Shkup, 06.09.2023 – Këshilli i Agjencisë, në pajtim me raportin me shkrim për mbikëqyrjen e rregullt programore të operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik … […]Accessibility

Accessibility