Одлуки/акти од седница бр.8 од 23.02.2017

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ Скопје ДОО Скопје Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за … […]

Одлуки/акти од седница бр.1 од 05.01.2017

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина КривогаштаниAccessibility

Accessibility