Одлуки/акти од седница бр.42 од 26.12.2017

  Oдлуката за одбивање на Писменото барање од заинтересираната страна за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на … […]

Одлуки/акти од седница бр.28 од 11.08.2017

Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип бр.08-902 од 08.07.2015 година Одлука за … […]

Одлуки/акти од седница бр.26 од 27.07.2017

Одлука за доделување дозвола на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп Одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и … […]Accessibility

Accessibility