Oдлуки/акти од седница бр.47 од 20.12.2018

 Одлука за објавување јавен конкурс за избор на заменик на директорот на Агенцијата   Одлука за формирање на Комисија за евалуација и административна селекција на доставени … […]

Oдлуки/акти од седница бр.46 од 12.12.2018

 Одлука за одбивање на Писменoто барање од заинтересираната страна, за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на регионално … […]

Oдлуки/акти од седница бр.45 од 23.11.2018

 Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно – музичко радио од специјализиран формат, на … […]

Oдлуки/акти од седница бр.43 од 31.10.2018

 Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со претходен назив ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ) … […]

Oдлуки/акти од седница бр.42 од 17.10.2018

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на траењето на годишниот одмор на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Oдлуки/акти од седница бр.41 од 08.10.2018

Решение за запирање на постапката за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација по службена должност кај Вижн БМ-ТВ Канал Визија ДОО Прилеп

Oдлуки/акти од седница бр.38 од 12.09.2018

Решение за отфрлање на Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА … […]

Oдлуки/акти од седница бр.37 од 30.08.2018

Oдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје), … […]Accessibility

Accessibility