Македонска телевизија – Втор програмски сервис

2024 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерка јавна опомена:

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор  МРТ 2 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 21.02.2024

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор MРT 2 – (член 50 став 3, член 50-а, членовите 53, 54, 55, 98, 99, и 10, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 21.02.2024

Употреба на јазикот во програмата, емитување 12 часа програма на телевизијата, емитување 40% програма изворно создадена

Контролен програмски надзор МРТ 2 – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 10.06.2024

Редовен програмски надзор МРТ 2 – (прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 20.02.2024

  • Мерка јавна опомена МРТ 2 – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 04.03.2024

2023 година

2022 година

2021 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility