Oдлуки/акти од седница бр.45 од 17.12.2020

pdfОдлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачје на општина Струмица

pdfОдлука за одбивање на барање за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за тв емитување на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип

pdf Одлука за одбивање на барање за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за тв емитување на ТРД КЛАН МАЦЕДОНИА ДООЕЛ Тетово

pdfРешение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД ТВ АНИСА дооел с.Пласница

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД СПЕКТРА Лабуништа за повреда на член 50 став 3 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД СПЕКТРА Лабуништа за повреда на член 51 став 1 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД СПЕКТРА Лабуништа за повреда на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ПЛУС ДОО Куманово за повреда на член 50 став 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ПЛУС ДОО Куманово за повреда на член 51 став 1 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ПЛУС ДОО Куманово за повреда на член 55 ставови 5, 6 и 7 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ПЛУС ДОО Куманово за повреда на член 64 став 1 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ПЛУС ДОО Куманово за повреда на член 100 став1 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРСД УСКАНА ДООЕЛ Кичево за повреда на член 92 ставови 1 и 3

pdf Решение за преземње мерка јавна опомена за ТРД ЗДРАВКИН ДООЕЛ Велес за повреда на член 98 став 2 од ЗААВМУ

pdf Заклучок за поведување прекршочна постапка за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ за ТВ КАНАЛ ВИС Струмица

pdf Заклучок за поведување прекршочна постапка за прекршување на член 51 став 1од ЗААВМУ за ТРД ТВ ИРИС Штип

pdf Заклучок за укажување на ТРД ТВ КОХА Меваил ДООЕЛ ТетовоAccessibility

Accessibility