Takim publik – 2021 – 29.06.2021

Shkup, 29 qershor 2021 – Brenda detyrimit ligjor për të mbajtur takime publike, Agjencia për Shërbimet e Mediave Audio dhe Audiovizuele planifikoi takimin e dytë publik për 29 qershor 2021.
Qëllimi i këtyre takimeve është t’u mundësojë të gjitha palëve të interesuara të shprehin pikëpamjet e tyre dhe mendime në lidhje me kushtet e tregut të shërbimeve mediatike audiovizuele dhe të ndahen me publikun aktivitetet e realizuara të Agjencisë nga programi Vjetor i punës.
Prezantimi me aktivitetet e implementuara të Agjencisë për periudhën prill – qershor 2021 është në dispozicion në link
Materiali me aktivitetet e realizuara për periudhën prill-qershor 2021 është në link

– Agjenden për takimin publik të Agjencisë mund ta merni në këtë link

– Fletëparaqitjen për pjesëmarrje në takimin  publik mund ta merni në këtë linkAccessibility

Accessibility