ТВ Канал 5

2023 година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнистративен надзор ТВ Канал 5 – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 08.11.2023

Импресум, Информации достапни до корисниците, Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – ТВ Канал 5 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.05.2023

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94) – 23.05.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 18.05.2023

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 17.05.2023

Редовен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 17.05.2023


2022 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Редовен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Правила при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Контролен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 55 ставови 6 и 7 од ЗААВМУ) – 28.07.2022

Контролен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 53 ставови 5 и 17 од ЗААВМУ) – 20.07.2022

Вонреден програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 55 ставови 6 и 7 од ЗААВМУ) – 16.05.2022

  • Мерка јавна опомена ТВ Канал 5 – (член 55 ставови 6 и 7 од ЗААВМУ) – 06.06.2022

Контролен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 101 од ЗААВМУ) – 16.05.2022

Контролен програмски надзор ТВ Канал 5 (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 13.05.2022

Редовен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 08.04.2022

Вонреден програмски надзор ТВ Канал 5 (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 23.03.2022

  • Мерка јавна опомена ТВ Канал 5 (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 15.04.2022

Вонреден програмски надзор ТВ Канал 5 (член 53 став 5 и став 17 алинеја 2 од ЗААВМУ) – 29.03.2022

  • Мерка јавна опомена ТВ Канал 5 (член 53 став 5 и став 17 алинеја 2 од ЗААВМУ) – 15.04.2022

Вонреден програмски надзор ТВ Канал 5 (член 101 од ЗААВМУ) – 23.03.2022

  • Мерка јавна опомена ТВ Канал 5 (член 101 од ЗААВМУ) – 15.04.2022

Посебна забрана за поттикнување или ширење дискриминација, нетрпeливост или омраза врз основа на забранетите дискриминаторски основи

Вонреден програмски надзор – ТВ Канал 5 – (член 48 од ЗААВМУ) – 18.03.2022

Импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

Редовен административен надзор ТВ Канал 5 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 08.04.2022

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата, дневно емитување најмалку 30% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор  ТВ Канал 5 – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 08.04.2022


2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Редовен програсмки надзор ТВ Канал 5 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 24.03.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата, емитување програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Канал 5  – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.03.2021


2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility