ТВ К&M КИСС&МЕНАДА

2023 година 

Извештаи од извршени надзори/Мерки јавна опомена

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

Контролен административен надзор ТВ Кисс&Менада – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.10.2023

Редовен административен надзор ТВ Кисс&Менада – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.08.2023

Контролен административен надзор ТВ Кисс&Менада – (член 14 од Законот за медиуми) – 26.10.2023

Редовен административен надзор ТВ Кисс&Менада – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.08.2023

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ Кисс&Менада  – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 01.08.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Контролен програмски надзор ТВ Кисс&Менада – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 27.10.2023

Редовен програмски надзор ТВ Кисс&Менада – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 31.07.2023


2022 година

Извештаи од извршени надзори

Извештај од надзор над изборното медиумско претставување ТВ К&М КИСС&МЕНАДА (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик) – 24.08.2022


2021 година

Извештај од спроведен надзор

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ К&M КИСС&МЕНАДА – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021


2020 година

Извештаи од спроведни надзори/мерки јавна опомена:

Импресум, Информации достапни за корисниците, Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – ТВ Кисс&Менада – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 03.09.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – ТВ Кисс&Менада – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 02.09.2020

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

Контролен програмски надзор ТВ Кисс&Менада – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 06.11.2020

Редовен програмски надзор – ТВ Кисс&Менада – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 21.08.2020

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Кисс&Менада (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 11.09.2020


Accessibility

Accessibility