ТВ Стар

2022 година

Извештаи од спроведени надзори/Изречени мерки јавна опомена

Правила при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Редовен програмски надзор ТВ Стар – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ-Стар (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 12.08.2022

Објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзир ТВ Стар – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.07.2022

Дневно емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио или аудиовизуелни дела, употреба на јазикот во програмите

Редовен програмски надзор ТВ Стар – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 19.07.2022

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Стар (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 9.08.2022

Редовен програмски надзор ТВ Стар – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 19.07.2022

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Стар (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 9.08.2022

 

 Accessibility

Accessibility