Formular -fletëparaqitje

image_pdfimage_print

Fletëparaqitje për pjesmarrje në konkursin publik për dhënien e lejes për institucion joprofitabil të radiodifuzionit për emetim të radios së shërbimit programor në nivel lokal në rajonin e komunës së Strumicës

Dokumentacioni i konkursit si dhe formulari – Fletëparaqitja, mund të merren në arkivin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele të Republikës së Maqedonisë, Pallati “Panko Brashnarov”, rr. “Maqedonia” nr.38, Shkup, çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në orën 16:00.

Për dokumentacionin paguhet kompensim në shumë prej 60.000,00 (gjashtëdhjetëmij) denarë ne xhirollogarinë: 300000000618023 Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Banka deponuese: Komercijallna banka SHA Shkup.Accessibility

Accessibility