1

Завршени постапки за јавни набавки

Завршени постапки во 2022 година 

Завршени постапки во 2021 година 

Завршени постапки во 2020 година 

Завршени постапки во 2019 година

Завршени постапки во 2018 година

Завршени постапки во 2017 година

Завршени постапки во 2016 година

Завршени постапки во 2015 година

Завршени постапки во 2014 година