17.12.2009г. Соопштение за јавност

Сите оператори на јавни комуникациски мрежи ќе треба да обезбедат титлови на македонски јазик или коментари на македонски јазик кај спортските канали, за телевизиските програмски сервиси кои ќе сакаат да ги реемитуваат на јазик различен од јазикот на кој се оригинално произведени.


СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бул. Маркс и Енгелс бр. 3, 1000 Скопје
Тел. /факс 02/3103400 е-пошта: sovet@srd.org.mk

С О О П Ш Т Е Н И Е Д О М Е Д И У М И Т Е

Советот за радиодифузија им даде рок на кабелските оператори до 4-ти јануари 2010 да ги титлуваат програмските сервиси на македонски јазик

СКОПЈЕ 17 декември 2009 – Согласно член 82 став 2 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ” бр.100/05, 19/07, 103/08 и 152/08), според кој програмските сервиси што се ремитуваат преку јавните комуникациски мрежи мора да бидат титлувани на македонски јазик, Советот за радиодифуизија на РМ им даде рок на кабелските оператори до 4-ти јануари 2010 да започнат со титлување на македонски јазик.

Сите оператори на јавни комуникациски мрежи ќе треба да обезбедат титлови на македонски јазик или коментари на македонски јазик кај спортските канали, за телевизиските програмски сервиси кои ќе сакаат да ги реемитуваат на јазик различен од јазикот на кој се оригинално произведени.

Советот за радиодифузија на РМ ќе го мониторира исполнувањето на обврската од член 82 став 2 од Законот за радиодифузната дејност и во случај на нејзино непочитување, ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка до надлежните судови.Accessibility

Accessibility