ТВ Алсат-М

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/изречни мерки јавна опомена 

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнинстративен надзор ТВ Алсат-М – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 13.11.2023

Импресум, Информации достапни до корисниците, Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ-Алсат-М – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.05.2023

Заштита на малолетните лца, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Контролен програмски надзор ТВ Алсат-М – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 29.12.2023

Редовен програмски надзор ТВ Алсат-М – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94) – 01.12.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Алсат-М – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 13.12.2023

Контролен програмски надзор ТВ Алсат-М – (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 01.08.2023

Контролен програмски надзор ТВ Алсат – М – (член 55 став 2, алинеји 2, 3 и 4 од ЗААВМУ) – 01.08.2023

Редовен програмски надзор ТВ Алсат-М – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.05.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Алсат М (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 16.06.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор ТВ Алсат-М – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3) – 18.05.2023

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Алсат -М – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 17.05.2023

Редовен програмски надзор ТВ Алсат-М – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 17.05.2023


2022 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Алсат- М – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Редовен програмски надзор ТВ Алсат- М – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Правила при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Редовен програмски надзор ТВ Алсат – М (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 08.04.2022

Импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

Редовен административен надзор ТВ Алсат – М – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 08.04.2022

Контролен програмски надзор ТВ Алсат-М (член 14 од Законот за медиуми) – 24.06.2022

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата, дневно емитување најмалку 30% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Алсат – М – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 08.04.2022


2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Алсат М – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Редовен програмски надзор ТВ Алсат М – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Јавност во рабоатата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Алсат М – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Алсат – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.03.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ Алсат-М – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 24.03.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување најмалку 12 часа програма, емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор – ТВ Алсат-М – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.03.2021


2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

 

 Accessibility

Accessibility