1

Трошоци на директорот на Агенцијата за првата половина на 2022 година

Скопје, 1 јули 2022 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно заложбите за транспарентност и отчетност и следејќи ја воспоставената пракса на секои шест месеци да ги објавува трошоците на директорот д-р Зоран Трајчевски, ја известува јавноста за следново:

Директорот Трајчевски, при вршење на својата функција, во периодот од 01.01.2022 – 30.06.2022 година има направено трошоци во вкупен износ 157.475,00 денари и тоа по следните ставки:

1.Трошоци за репрезентација (угостителски услуги со претставници на амбасади, членови на Советот на Агенцијата и деловни партнери) – 84.847,00 денари

2. Службен мобилен телефон – 15.130,00 денари

3. Трошоци при патувања во странство – 57.498,00 денари
Одржан вториот јавен состанок на АВМУ за 2022 година  

Скопје, 29 јуни 2022  – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа вториот јавен состанок за оваа година, на кој директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски направи пресек на реализираните активности согласно Годишната програма за работа во изминатите три месеци.

Присутните имаа можност да слушнат за активностите поврзани со спроведените надзори врз радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, давателите на АВМУ по барање, издавачите на печатени медиуми, изработените истражувања, активностите на полето на меѓународната соработка.

На состанокот беа презентирани и податоците за законските одредби кои радиодифузерите во 2021 и првата половина на 2022 година најчесто ги прекршиле и поведените прекршочни постапки од страна на Агенцијата. Најчестите прекршувања како што посочи м-р Ивона Муфишева од Секторот за правни работи и јавни набавки се однесуваат на обврските за емитување изворно создадена програма, не објавување информации кои треба да се направат достапни за корисниците и правилата за заштита на малолетната публика. За оваа тема беше отворена дискусија која како што истакна Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата Селвер Ајдини, има за цел да ги утврди причините за прекршувањата и да даде препораки на што радијата и телевизиите да посветат повеќе внимание во иднина за да се зголеми степенот на почитување на законските обврски.

За досегашната примена на медиумската регулатива и предлозите за нејзина измена во насока на подобрување на состојбите кај локалните и регионалните медиуми говореше Димитар Мицев од ТВ Канал Вис. Посебен акцент беше ставен на потребата за создавање на фонд за медиуми, укинување на забраната за рекламирање од членот 102 од ЗААВМУ, високите глоби, правилата за доделување дозволи за радио и ТВ емитување. Беше покренато и прашањето за лошата финансиска состојба во која се наоѓаат медиумите и можностите за обезбедување поддршка на нивното работење.

Презентациите се достапни на следните линкови:

Спроведени активности согласно Годишната програма за работа на АААВМУ“

  • д-р Зоран Трајчевски, директор на АААВМУ

 „Најчести прекршувања на законските одредби: Како да се отстранат“

  • м-р Ивона Муфишева, АВМУ

„Искуства од примената на медиумската регулатива – предлози за измена“

  • Димитар Мицев, ТВ Канал Вис
Осуда за вербалните навреди упатени кон новинарка на ТВ Телма

Скопје, 29 јуни 2022 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го осудува недоличниот однос на советникот во општина Охрид, Нефи Усеини кон дописничката на телевизија Телма.

Носителите на јавна функција се предмет на надзор на јавноста и на потенцијално силна јавна критика преку медиумите, поради што тие треба да бидат свесни за одговорноста за секој искажан збор и да се воздржат од секаков вид недолична и непримерна комуникација.

Агенцијата во повеќе наврати досега апелира да им се овозможи на новинарите  професионално да си ги извршуваат своите обврски, пред се, имајќи ја предвид нивната улога во отворањето прашања од јавен интерес и обезбедувањето транспарентност и одговорност на политичките и јавните органи.
Редовни програмски надзори врз операторот Вива Нет

Скопје, 28 јуни 2022г. – За обврската на операторите на ЈЕКМ во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат, извршен се редовни програмски надзори врз операторот Вива Нет од Берово.

При надзорите не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Вива Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 28.06.2022

Вива Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 28.06.2022
Редовен програмски надзор врз пет радиопрограмски сервиси на регионално ниво Роса-АБ,  Зона М-1, Скај Радио, ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио и РА РФМ

Скопје, 27.06.2022 – Во согласност со Годишниот план за програмски надзор за 2022 година, а во врска со обврските од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААВМУ) и од подзаконските акти, Агенцијата спроведе редовен програмски надзор врз петте радиопрограмски сервиси на регионално ниво Роса-АБ,  Зона М-1, Скај Радио, ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио и РА РФМ.

При надзорите не се констатирани прекршувања.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Роса-АБ (член 52, член 93, член 94 и членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Роса-АБ (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Зона М-1 (член 52, член 93, член 94 и членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Зона М-1  (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Скај Радио (член 52, член 93, член 94 и членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Скај Радио (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио (член 52, член 93, член 94 и членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

РА РФМ (член 52, член 93, член 94 и членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

РА РФМ (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.06.2022
Редовен административен надзор врз радијата Роса-АБ, Зона М-1, Скај Радио, ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио и РА РФМ

Скопје, 24 јуни 2022г. – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер, редовен административен надзор е извршен врз пет радиопрограмски сервиси на регионално ниво Роса-АБ,  Зона М-1, Скај Радио, ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио и РА РФМ.

При надзорите не се констатирани прекршувања на обврските од ЗААВМУ и Законот за медиуми.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Роса-АБ (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Зона М-1 (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Скај Радио (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

ЕФ-ЕМ 90.3-Спортско Радио (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

РА РФМ (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

 
Контролен програмски и административен надзор врз ТВ Алсат-М и Г-ТВ Телевизија

Скопје, 24 јуни 2022 година – Агенцијата изврши контролен административен надзор врз ТВ Алсат-М за обврската за објава на импресум и контролен програмски надзор врз Г-ТВ Телевизија од Гостивар за обврската за употрeба на јазикот во програмата за да утврди дали радиодифузерите постапиле по упатените Решенија за преземање меркa јавна опомена.

Надзорите покажаа дека радиодифузерите во целост постапиле по мерките јавна опомена.

Извештаите се достапни на следните линкови:

ТВ Алсат-М (член 14 од Законот за медиуми) – 24.06.2022

Г-ТВ Телевизија – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 24.06.2022
Претставници на ОБСЕ/ОДИХР во работна посета на АВМУ

Скопје, 23 јуни 2022  – Делегација на ОБСЕ/ОДИХР денеска беше во работна посета на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на која се дискутираше за согледувањата нотирани во конечниот извештај на набљудувачката мисија за Локалните избори 2021 година и препораките кои произлегоа од него.

Меѓу другото, акцент беше ставен на финансирањето на кампањата, обезбедување пристап до програмите на радиодифузерите на лицата со сетилна попреченост и бројните недоследности во изборната законска рамка.

Од страна на Агенцијата беа споделени и искуствата од спроведениот мониторингот на изборното известување на радиодифузерите, а се разговараше и за предлозите за измена и подобрување на изборната регулатива.
Сопственоста на медиумите во 2022 година

Скопје, 17 јуни 2022 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја изработи публикацијата за сопственоста на медиумите во 2022 година, со цел да обезбеди поголема транспарентност на сопственоста на медиумите, притоа користејќи официјални податоци за сопственичката структура на радиодифузерите од Централниот регистар на РС Македонија, а за издавачите на печатени медиуми и податоци од објавите во дневен весник коишто тие ги извршиле во рамки на исполнувањето на законската обврска да обезбедат јавност во работењето.

Во оваа публикација, четврта по ред од ваков вид, во засебни делови се претставени податоците за сопствениците на телевизиите и радиостаниците, како и на издавачите на печатените медиуми во 2022 година.
Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за периодот јануари-мај 2022 година

Скопје, 17.06.2022г. – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработено истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици,  за периодот јануари – мај 2022 година.

Податоците се добиени со истражување на јавното мислење и се однесуваат на: просечниот дневен и неделен досег на слушаноста на радиостаниците и на гледаноста на телевизиите; периодот од денот во кој испитаниците слушале радио/гледале телевизија; видот на програмската содржина што ја слушале/гледале во претходниот ден; учеството во вкупната гледаност за претходниот ден, и тоа удел во гледаноста на територијата на која телевизиите емитуваат програма и удел во вкупната гледаност; просечниот дневен и неделен досег на странските телевизии и др.