Контролен програмски надзор врз ТВ Компани 21-М, ТВ Канал Вис, ТВ Шутел, Радио Зона М1 и Скај радио

Скопје, 26 ноември 2020 – Со цел да се утврди дали е постапено по мерката јавна опомена упатена за различни законски несогласувањa, Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз ТВ Компани 21-М, ТВ Канал Вис, ТВ Шутел, Радио Зона М1 и Скај радио.

При надзорот беше констатирано дека сите опфатени радиодифузери го имаат отстрането прекршувањето на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Извештаите од надзорот се достапни на линковите:

ТВ Компани 21-М (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

ТВ Канал Вис (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

ТВ Шутел (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

ТВ Шутел (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

Радио Зона М-1 (член 80 ставови 7, 8, 9 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

Скај Радио (член 80 ставови 7, 8, 9 од ЗААВМУ) – 26.11.2020
Редовен програмски и административен надзор врз ТВ Здравкин

Скопје, 26 ноември 2020 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги спроведе редовен програмски и административен надзор врз ТВ Здравкин, за обврските за објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот, почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество.

При надзорот на 3 ноември е утврдено дека во изданијата на забавно-информативните емисии „Вип на еден ден“ и „55 минути“ се емитувани (поп-ап) реклами на поделен екран меѓу кои не минува пропишаниот период од најмалку 15 минути.

Извештаите од надзорот се достапни на линковите:

ТВ Здравкин (прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

ТВ Здравкин (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.11.2020
Редовен програмски надзор врз ТВ Канал Феста, ТВ Спектра, ТВ Плус, ТВ Здравкин и ТВ Ускана Медиа

Скопје, 25 ноември 2020 – Врз локалните ТВ Канал Феста, ТВ Спектра, ТВ Плус, ТВ Здравкин и ТВ Ускана Медиа извршен е редовен програмски надзор за обврските за употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување дневно најмалку 6 часа програма на ТВ и емитување најмалку 30% програма изворно создадена.

При надзорот на 3 ноември констатирано е дека спротивно на законот, на ТВ Спектра е емитувана 4.60%, додека на ТВ Ускана Медиа 8.30% изворно создадена програма. Кај ТВ Плус е утврдено дека еден прилог е емитуван на анлиски и германски јазик (со титлување на руски јазик), а инсертите од „Тинејџерските филмови кои не смеете да ги пропуштите“ се емитувани изворно на англиски јазик, без да биде обезбеден превод на македонски јазик или на српски јазик, на коишто медиумот емитува програма согласно дозволата.

Извештаите од надзорот се достапни на линковите:

ТВ Канал Феста (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

ТВ Здравкин (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

ТВ Плус (прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

ТВ Спектра (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

ТВ Ускана Медиа (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2020
Редовен административен надзор врз ТВ Канал Феста, ТВ Спектра, ТВ Плус и ТВ Ускана Медиа

Скопје, 25 ноември 2020 – Редовен административен надзор за обврските за објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот, почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество е извршен врз локалните ТВ Канал Феста, ТВ Спектра, ТВ Плус и ТВ Ускана Медиа.

Надзорот покажа дека на програмата на ТВ Спектра на 2 ноември, филмот „Непобедлив“ („Unrivaled“) беше погрешно означен како програма од Втора категорија и емитуван во несоодветен временски период од деноноќието.

На програмата на ТВ Плус емитувана на 2 ноември, беа констатирани четири прекршувања кои се однесуваат на необезбедени информации што треба да им се направат достапни на корисниците, емитување на епизода од играниот серијал „Сибир“ во несоодветен временски период од деноноќието и со погрешно означена категоризација, емитување забавна емисија без ознаки за „пласирање производи“ и емитување реклами подолго од 12 минути на реален час неколку пати во денот.

Извештаите од надзорот се достапни на линковите:

ТВ Канал Феста (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

ТВ Канал Феста (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) 25.11.2020

ТВ Ускана Медиа (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) 25.11.2020

ТВ Ускана Медиа (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

ТВ Спектра (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

ТВ Спектра (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

ТВ Плус (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

ТВ Плус (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

ТВ Плус (прекршување на член 55 ставови 5, 6 и 7 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

ТВ Плус (прекршување на член 100 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2020
ПРОГРАМИТЕ НА МЕДИУМИТЕ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ ЗА РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧКИ ГЛЕДИШТА

Скопје, 23 ноември 2020  – Во врска со јавно искажаните реакции дека во дневно-информативните изданија на националната телевизија ТВ Телма отсуствуваат информации за активностите и ставовите на најголемата опозициска партија за актуелни општествено-политички прашања, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги потсетува дека еден од основните програмски принципи на кои се темелат програмите на радиодифузерите е објективно и непристрасно прикажување на настаните со еднаков третман на различните гледишта и мислења и овозможување на слободно оформување на мислењето на публиката за одделни настани и прашања.

Медиумите се самостојни и независни при креирањето на уредувачката политика, но политичкиот плурализам е витален за развој и зачувување на демократските општества. Токму затоа медиумите мора да бидат свесни за својата улога и одговорност во креирањето на јавното мислење, односно обврската кон јавноста програмите да бидат отворени за различни политички гледишта
Редовен административен надзор врз сите 115 радиодифузери коишто емитуваат ТВ или радио програма

Скопје, 17 ноември 2020 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен административен надзор врз сите 115 радиодифузери коишто емитуваат телевизиска или радио програма.

Предмет на надзор беше обврската на радиодифузерите по трет пат оваа година (најдоцна до 31 октомври) на сопствената програма во ударните термини да ги објават податоците за сопственичка структура, уредништво и извори на финансирање во претходната година, и снимка од објавата да достават до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Надзорот покажа дека оваa законска обврска ја исполниле сите 115 радиодифузери.

Извештајот е достапен на следниот линк:
Општ извештај (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 17.11.2020Одлуки/акти од седница бр.41 од 17.11.2020

pdfУпатство за платено политичко рекламирање Предвремените локални избори 2020 
Усвоено Упатство за платеното политичко рекламирање за Предвремените локални избори 2020

Скопје, 17 ноември 2020 –  На денешната 41-ва седница за 2020 година, Советот на Агенцијата го усвои Упатството за платеното политичко рекламирање за Предвремените локални избори 2020.

Во него се прецизирани правилата за дозволеното времетраење на платеното политичко рекламирање на еден реален час емитувана програма, за радиодифузерите коишто ќе ги следат Предвремените избори за градоначалник на Општина Пласница и Општина Штип.
Отворена јавна расправа за Нацрт-упатство за ППР за Предвремените локални избори 2020

Скопје, 13 ноември 2020 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од денес отвора јавна расправа за текстот на Нацрт-упатството за платено политичко рекламирање за Предвремените локални избори 2020 година.

Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни со свои мислења и предлози да учествуваат во јавната расправа, која ќе трае заклучно со 16 ноември 2020 година, и истите во писмена форма да се достават по електронски пат на contact@avmu.mk.
Отворена јавна расправа за текстовите на Нацрт-програмата за работа на Агенцијата и Нацрт-годишните планови за вршење административен надзор и програмски надзор за 2021 година 

Скопје, 13 ноември 2020 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од денес отвора јавна расправа за текстовите на Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 годинa (со Нацрт-програма на планирани активности и Нацрт-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги),  Нацрт-годишниот план за вршење административен надзор за 2021 годинa, и Нацрт-годишниот план за вршење програмски надзор за 2021 година.

Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни со свои мислења и предлози во писмена форма, да учествуваат во јавната расправа и истите да ги достават по електронски пат на contact@avmu.mk  или по пошта на ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје.

Јавната расправа трае до 13 декември 2020 година.