Сите материјали поврзани со мониторингот на изборното медиумско претставување на радиодифузерите
се достапни во банерот „Избори 2024“.

 

Редовен административен надзор врз Радио Про -ФМ од Гостивар

Скопје, 14 јуни 2024 – Агенцијата изврши редовен административен надзор врз радиото Про-ФМ за обврските за достава на писмен извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио емитување, а особено за спроведувањето на програмскиот концепт.

Вонреден програмски надзор по службена должност врз ТВ Гурра

Скопје, 14 јуни 2024г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по службена должност изврши вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Гурра од Кичево, со цел да констатира дали во текот на една недела, радиодифузерот спроведува најмалку 80% од програмскиот концепт за кој му е издадена дозволата

Вонреден програмски надзор врз операторите Каблекалл и Инфел-Ктв

Скопје, 14 јуни 2024г. – Врз операторите Каблекалл и Инфел-Ктв извршен е вонреден програмски надзор за да се утврди дали операторите на јавна електронска комуникациска мрежа ги реемитуваaт програмските сервиси од Пинк пакетот, за кои не се регулирани авторските права согласно Законот за авторското право и сродните права

Редовен административен надзор врз сите радиодифузери кои емитувале радио и ТВ програма во 2023 година

Скопје, 14 јуни 2024 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен административен надзор врз сите радиодифузери коишто емитувале телевизиска или радио програма во 2023 година

Контролни програмски и административни надзори врз ТВ Гурра

Скопје, 12 јуни 2024 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролни програмски и административни надзори врз ТВ Гурра од Кичево, за да утврди дали радиодифузерот постапил по изречените мерки јавна опомена упатени поради непочитување на повеќе обврски од ЗААВМУ и Законот за медиуми

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility