Oдлуки/акти од седница бр.42 од 25.12.2023

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Приватна високообразовна установа Универзитет Скопје – Скопје, Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗУМ СКОПЈЕ, бр. 08-333 од 09.10.2023 … […]

Oдлуки/акти од седница бр.41 од 21.12.2023

Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ МАКПЕТРОЛ Скопје за прекршување на член 14 од Законот за медиуми Решение за преземање мерка јавна … […]

Oдлуки/акти од седница бр.40 од 21.12.2023

Годишен план за вршење административен надзор во 2024 година Годишен план за вршење програмски надзор во 2024 година Програма за работа на Агенцијата за аудио … […]

Oдлуки/акти од седница бр.39 од 12.12.2023

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци Решение за преземање мерка јавна опомена за прекршување на член 98 став 2 … […]

Oдлуки/акти од седница бр.36 од 10.11.2023

Нацрт – Годишен план за вршење административен надзор во 2024 година Нацрт-Годишен план за вршење програмски надзор во 2024 година Нацрт-Програма за работа за 2024 … […]

Oдлуки/акти од седница бр.34 од 27.10.2023

Одлука за необјавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс Одлука за промена на сопственичка структура – … […]

Oдлуки/акти од седница бр.33 од 17.10.2023

Решение за преземање мерка јавна опомена за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ за ТРД Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар Решение за продолжување на … […]Accessibility

Accessibility