Vendime/akte nga seanca nr. 34 – 27.10.2023

VENDIM për mos shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes shërbimit programor televiziv me: format të përgjithshëm kryesisht argëtues, kryesisht format të përgjithshëm informativ … […]

Vendime/akte nga seanca nr. 30 – 25.09.2023

RREGULLORE PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES PËR KUSHTET MINIMALE TEKNIKE, HAPËSINORE, FINANCIARE DHE KUADROVIKE PËR MARRJEN E LEJES PËR TRANSMETIM TELEVIZIV DHE RADIO Aktvendim … […]

Vendime/akte nga seanca nr. 29 – 07.09.2023

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive TELEVIZIONI POLLOG SHPKNJP Tetovë Aktvendim për paralajmërim publik dhe për ndërprerjen e ritransmetimit të shërbimit … […]Accessibility

Accessibility